Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wzór umowy Mateusz Wojciechowski

14.03.2024

Niniejsza publikacja jest już ostatnią z zakresu tematyki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na zakończenie chciałbym przedstawić propozycje postanowień, jakie można zastosować w umowie spółki z o.o. Postanowienia takie znajdują się także w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określania wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Oczywiście postanowienia umowy mogą być rozbudowywane, ale tylko w granicach obowiązujących przepisów prawa. Jeśli chciałbyś Czytelniku uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu i pamiętaj o prawidłowej formie zawarcia takiej umowy, o czym już wcześniej pisałem.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 04 grudnia 2023 r.

§ 1

Stawający:

1. Krzysztof Nowak syn Adama i Ewy, nr PESEL: 00000000000, zamieszkały pod adresem: Polska, ul. Poziomkowa 1, 00-000 Poznań, dowód osobisty: AAA 000000, ważny do dnia 29 grudnia 2025 r.;

2. Krzysztof Malinowski syn Piotra i Łucji, nr PESEL: 00000000000, zamieszkały pod adresem: Polska, ul. Poziomkowa 2, 00-000 Poznań, dowód osobisty: AAA 000000, ważny do dnia 29 grudnia 2025 r.,

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwaną „Spółką”.

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: MN Tran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może posługiwać się firmą i wyróżniającym ją znakiem. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.

2. Zmiana adresu w granicach siedziby nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. (PKD 49.41.Z) transport drogowy towarów;

2. (PKD 45.19.Z) działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

Prowadzenie działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia może być rozpoczęte po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

1. wspólnik Krzysztof Nowak, nr PESEL: 00000000000, adres: Polska, ul. Poziomkowa 1, 00-000 Poznań, obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);

2. wspólnik Krzysztof Malinowski, nr PESEL: 00000000000, adres: Polska, ul. Poziomkowa 1, 00-000 Poznań, obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

§ 11

Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy i zapasowy.

§ 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd;

2. Zgromadzenie Wspólników.

Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w Spółce.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

1. Krzysztofa Nowaka, nr PESEL: 00000000000, adres: Polska, ul. Poziomkowa 1, 00-000 Poznań, funkcja Prezesa Zarządu;

2. Krzysztofa Malinowskiego, nr PESEL: 00000000000, adres: Polska, ul. Poziomkowa 1, 00-000 Poznań, funkcja Członka Zarządu.

§ 16

Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2024 r.

§ 18

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

_____________________________

Podpisy wspólników

Radca Prawny Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7, 63-300 Lenartowice

tel. 537-978-473

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu Gifts Journal Polska. Do pobrania TUTAJ https://giftsjournal.pl/wp-content/uploads/2024/01/GJP80-online.pdf