Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zmiany w Polskiej Izbie Artyku³ów Promocyjnych Nowym Prezesem PIAP zosta³ Tomasz Chwi³owicz

27.05.2014

Zmiany w Polskiej Izbie Artyku³ów Promocyjnych
Nowym Prezesem PIAP zosta³ Tomasz Chwi³owicz

22 maja 2014 w Warszawie odby³o siê Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, podczas którego wy³oniono nowy Zarz¹d Izby oraz przedstawiono plan dzia³añ na 2014/2015 rok. Nowym Prezesem PIAP zosta³ dotychczasowy Wiceprezes Tomasz Chwi³owicz z firmy Jaguar.

PIAP to ludzie. Ludzie którzy przez wiele lat zdobywali doœwiadczenie poœwiêcaj¹c w³asny komfort, jednoczeœnie ryzykuj¹c dorobek swojego ¿ycia. PIAP to wiedza praktyków, którzy doskonale wiedz¹ jak powinna wygl¹daæ gospodarcza rzeczywistoœæ w której pracujemy, ¿yjemy i której jesteœmy fundamentem. PIAP jest zatem sum¹ doœwiadczenia wszystkich jej cz³onków. To ogromne doœwiadczenie chcê wykorzystaæ w pracy dla PIAP – mówi Tomasz Chwi³owicz nowy Prezes Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

I-szym Wiceprezesem PIAP po raz kolejny zosta³a Magda Owczarska z firmy CiTRON, II- Wiceprezesem zosta³ Zbigniew Grzeszczuk – Mid Ocean Brands Polska.
W sk³ad nowego Zarz¹du PIAP kadencja 2014-2016 weszli: Edyta Lisowska- Eblis B&L,
Anna Roszczak-Asgard, Agnieszka Sêdzikowska-Wlaz³o-Ritf Advnet Polska, Artur Ogieg³o- Artigraf oraz Maciej Dembiñski –Rosnowski Gift.

Cz³onkowie zrzeszeni w Izbie jednog³oœnie zaakceptowali plan dzia³añ PIAP na rok 2014/2015, który obejmuje m.in. takie dzia³ania jak: 

– wprowadzenia rekomendacji dla Agencji Reklamowych zrzeszonych w Izbie, w postaci certyfikatu,
– stworzenie Magazynu PIAP, który bêdzie dawa³ czytelnikom sporo wiedzy merytorycznej na tematy zwi¹zane z prowadzeniem biznesu, jak równie¿ zagadnienia zwi¹zane z bran¿¹ artyku³ów promocyjnych,
– stworzenie kolejnej edycji katalogu Cz³onków PIAP 2015 w wersji polsko-angielskiej,
– dzia³ania maj¹ce na celu integracjê bran¿y: Spotkania Regionalne, Wieczór Bran¿owy itp.,
– dzia³ania maj¹ce na celu promocje upominku jako skutecznego narzêdzia reklamy.

Podczas zebrania jednog³oœnie przyjêto równie¿ sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2013 oraz udzielono absolutorium Zarz¹dowi PIAP za rok 2013. Cz³onkami Komisji Rewizyjnej PIAP kadencja 2014-2016 zostali: Zbigniew Zieliñski-AWIH, Iwona Duliñska- Kunszt, Tomasz Barudin – Texet Poland , Zdzis³aw Ka³ek- Quo Vadis Polonia.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy prawie 140 firm Cz³onkowskich. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426