Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zegarki marki TENSE od firmy Bimart

27.08.2014

Firma Bimart zaprezentuje po raz pierwszy w Polsce
kolekcjê zegarków damskich i mêskich marki TENSE
wyprodukowanych rêcznie z najszlachetniejszych gatunków drewna w Kanadzie.
Wszystkie kolory drewna s¹ kolorami naturalnymi.
TENSE kocha ³¹czyæ naturê, ekologiê z oryginalnym stylem ¿ycia.
W³aœnie w tej symbiozie powstaj¹ niepowtarzalne w skali œwiatowej
zegarki, które od pocz¹tku oczarowuj¹ swoich mi³oœników.
Firma Bimart jest równie¿ przedstawicielem i dystrybutorem w Polsce
produktów takich marek jak: Guillermo Forchino, czy Veronese.