Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zaufaj partnerowi biznesowemu

21.09.2015

Jak zabezpieczyæ siê przed transakcj¹ z niesolidnym partnerem? Jak polubownie rozwi¹zaæ sprawy sporne? Jak uzyskaæ dostêp do informacji o firmach niewywi¹zuj¹cych siê ze swoich zobowi¹zañ? I jak odzyskaæ zainwestowane pieni¹dze? OdpowiedŸ na te pytania wydaje siê prosta.

Wystarczy wzi¹æ udzia³ w projekcie NOT RECOMMEND. Jego twórcom, firmie GJC Inter Media, w ci¹gu dwunastu lat uda³o siê odzyskaæ prawie 3 miliony z³otych.

Jednak to nie œci¹ganie nale¿noœci jest za³o¿eniem tego programu. Podstawow¹ funkcj¹ jest maksymalizacja poczucia bezpieczeñstwa w obrocie pomiêdzy firmami bran¿y reklamowej, polegaj¹ca na przekazywaniu informacji o firmach „Niepolecanych” w formie wykazu. Dostêp do takiej „listy” i mo¿liwoœæ zg³aszania firm maj¹ uczestnicy programu Solidni w Biznesie. Partner SwB informuje o niesolidnym uczestniku rynku, uruchamiaj¹c jednoczeœnie œcie¿kê mediacyjn¹. Lista Not Recommend jest na bie¿¹co uaktualniana, co pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka niekorzystnej transakcji. Skorzystaj i poczuj siê bezpiecznie.

wiêcej na www.swb-partners.com