Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zaskocz kreatywnoœci¹ – twórz efektowne nadruki.

14.04.2014

Zaskocz kreatywnoœci¹ – twórz efektowne nadruki.

 

AGAWA.PL proponuje produkt specjalny – cekiny do sublimacji. Wystêpuj¹ w dwóch uk³adach: u³o¿one w liniach oraz szeœciok¹tne w uk³adzie plastra miodu. Do wyboru mamy formaty A4, A5. Cekiny mo¿na aplikowaæ na tekstylia o ró¿nym sk³adzie. Przenosi siê je na tkaniny za pomoc¹ prasy termotransferowej z wykorzystaniem papieru do sublimacji. Dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby samodzielnie wykonywaæ nadruki z cekinów AGAWA.PL proponuje termowzory, gotowe zestawy cekinów do samodzielnego wgrzewania. Do transferu wystarczy rozgrzane do maksymalnej temperatury ¿elazko.Termowzory dostêpne s¹ w ró¿nych kolorach i w ró¿nym kszta³cie. Transfer z wykorzystaniem cekinów i termowzorów daje mo¿liwoœæ tworzenia niestandardowych efektów graficznych.