Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zarezerwuj bilet ju¿ teraz!

29.10.2017

Nadchodz¹ce Targi PSI 2018 ponownie daj¹ europejskiemu przemys³?owi produktów promocyjnych mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej wszechstronnoœci w Düsseldorfie. Tej imprezy nie mo¿e przegapiæ ¿aden profesjonalista w bran¿y! Ticketshop jest dostêpny od 4 wrzeœnia. Wystawcy mog¹ zapraszaæ? tylko dystrybutorów sieci PSI, z kolei tylko dystrybutorzy mog¹ zapraszaæ? klientów bran¿owych w dniu 11 stycznia 2018 roku.

www.psi-messe.com/en/Home/Ihr-Weg-zum-Ticket/2802/