Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zareklamuj siê w bran¿y reklamowej!

27.06.2017

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych, organizacja bran¿owa udostêpni³a mo¿liwoœæ publikacji powierzchni reklamowej w Gazecie PIAP dla firm spoza PIAP i spoza bran¿y reklamowej.
Ju¿ od dziœ bêdzie mo¿na zamówiæ powierzchniê reklamow¹ w Gazecie PIAP w postaci reklamy graficznej, artyku³u sponsorowanego czy insertu.
Gazeta PIAP jest dystrybuowana do w³aœcicieli firm – agencji reklamowych w nak³adzie 2000 egzemplarzy.
Zobacz publikacjê w wersji online: GAZETA PIAP 7/2017

Trwaj¹ prace nad przygotowaniem kolejnego, ósmego ju¿ wydania Gazety PIAP nr. 8/2017 (WRZESIEÑ/GRUDZIEÑ 2017).

Szczegó³y oferty m.in.:  wielkoœæ i specyfikacja modu³ów reklamowych oraz cen za powierzchniê reklamow¹ znajd¹ Pañstwo: MODU£Y REKLAMOWE GAZETA PIAP – cennik dla firm spoza bran¿y i spoza PIAP.

Deadline na przes³anie materia³ów graficznych up³ywa dnia 14.08.2017 roku.

UWAGA SPECJALNA PROMOCJA- dla firm, które zamówi¹ 3xreklamy graficzne w 3 kolejnych wydaniach Gazety PIAP (ten sam format)= 4 REKLAMA GRATIS! ( *oferta dotyczy tego samego formatu reklamy).

Nak³ad Gazety: 2000 egzemplarzy
Wydanie: wrzesieñ/grudzieñ 2017
Grupa docelowa: w³aœciciele i kadra zarz¹dzaj¹ca firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych -AGENCJE REKLAMOWE

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem PIAP:
Katarzyna Wojniak tel.791 354 426,
e-mail: biuro@piap-org.pl