Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zarejestruj siê na RemaDays Warsaw 2018

22.11.2017

14. edycja jednych z najwiêkszych targów reklamowych na œwiecie RemaDays Warsaw ju¿ za nieco ponad 2 miesi¹ce. Targi, podobnie jak w tym roku, odbêd¹ siê w halach PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszaw¹.

 

Rozpoczê³a siê rejestracja dla zwiedzaj¹cych oraz dystrybucja zaproszeñ mailowych. Uruchomiony zosta³ live czat, który u³atwi Pañstwu komunikacjê. Aby dojechaæ na targi, organizator zachêca do skorzystania z autobusów RemaDays.

 

Trwa rejestracja online na targi RemaDays Warsaw 2018. Chcesz unikn¹æ kolejek podczas targów? Zarejestruj siê ju¿ dziœ, a zaoszczêdzisz swój czas. Jeœli nie otrzyma³eœ jeszcze zaproszenia skontaktuj siê z Dzia³em Obs³ugi Zwiedzaj¹cych:
visitors@remadays.com