Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zarejestruj siê ju¿ dziœ! Skorzystaj z okazji!

08.07.2016

Wartoœciowy prezent dla uczestników OneDay Roadshow

Organizator OneDayRoadshow, jak co roku, wype³nia harmonogram jednej z najwa¿niejszych imprez w bran¿y interesuj¹cymi nowoœciami oraz szkoleniami. Dodatkowo dla uczestników wydarzenia przygotowa³ nie lada niespodziankê.

Ka¿dy, kto jeszcze przed rozpoczêciem cyklu jednodniowych spotkañ zarejestruje siê na stronie wydarzenia www.onedayshow.pl, otrzyma wybrany przez siebie upominek!

Do wyboru macie Pañstwo:

  • dowolna ksi¹¿kê szkoleniow¹ o tematyce zarz¹dzania, sprzeda¿y lub wspomagaj¹c¹ rozwój osobisty – ksi¹¿ki bêd¹ równie¿ wystawione podczas OneDay Roadshow
  • bilet do Multikina na dowolny seans do 23.12.2016 do wykorzystania na terenie ca³ej Polski

Doskonal swoje umiejêtnoœci!

Podczas OneDayRoadshow w Warszawie  i Chorzowie uczestnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w szkoleniach i podniesienia swoich kompetencji z zakresu sprzeda¿y.

Tematy prelekcji:

„Narzêdzia public relations do budowania wizerunku firmy i produktu w Polsce”
„Relacje i komunikacja w sprzeda¿y produktów i us³ug”

Szkolenia poprowadzi Agnieszka Bednarczyk z Agencji Strategia FM

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wys³anie maila na adres jacek@gjc.pl

ZAPRASZAMY!