Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zaproszenia na RemaDays

23.11.2016

Miêdzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw coraz bli¿ej. W najbli¿szym czasie do Pañstwa skrzynek pocztowych i elektronicznych trafi¹ zaproszenia na jedn¹ z najwiêkszych imprez bran¿owych na œwiecie. Zaproszenie uprawnia dwie osoby do bezp³atnego wejœcia na teren targów. Zachêcamy do skorzystania z rejestracji online, która znacznie skróci czas oczekiwania na wejœcie na targi. Ka¿de zaproszenie posiada kod, który pozwoli Pañstwu bezproblemowo zarejestrowaæ siê jeszcze przed targami. Proszê pamiêtaæ, ¿e ka¿d¹ osobê z firmy nale¿y rejestrowaæ osobno. Jeœli chc¹ Pañstwo skorzystaæ z tradycyjnej formy rejestracji, wybieraj¹c siê na targi koniecznie nale¿y wzi¹æ ze sob¹ druk zaproszenia i wraz z wizytówk¹ okazaæ go w punkcie rejestracyjnym. Osoby nieposiadaj¹ce przy sobie druku zaproszenia bêd¹ proszone o zakup biletu.

 

Wiêcej o rejestracji online na kanale RemaTV i stronie targów www.remadays.com.