Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zaproponuj piktogram dla toreb papierowych.

12.01.2016

Firma AWIH prosi o przes³anie propozycji piktogramu dla toreb papierowych Kraftlux i Lulux.


Ka¿dy, kto przeœle swoj¹ propozycjê otrzyma upominek.


Szczegó³y na www.awih.com.pl