Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zaprezentuj swoje produkty w wiod¹cym magazynie bran¿owym!

12.10.2016

 

Stitch & Print International Magazine ukazuje siê cztery razy w roku w angielskiej i niemieckiej wersji jêzykowej.

Jego odbiorcami s¹ firmy zwi¹zane z haftem, nadrukami na tekstyliach i znakowaniem odzie¿y.

Nasz newsletter rozsy³any jest co dwa tygodnie.

Aby do³¹czyæ do jego odbiorców prosimy o rejestracjê pod linkiem https://www.stitchprint.eu/newsletter

Aby otrzymaæ bezp³atna kopiê magazynu lub uzyskaæ informacje o naszej ofercie reklamowej prosimy o kontakt z Marion Zuurveen pod adresem m.zuurveen@vakbladen.com


OdwiedŸ nas na www.stitchprint.eu