Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

ZAPRASZAMY NA BRAN¯OWE SEMINARIA

12.09.2017

CO? TARGI OPAKOWAÑ ExpoOPAKOWANIA
GDZIE?
Centrum Targowo-Wystawiennicze Expo Silesia Sosnowiec
KIEDY?
21-22 listopada 2017

ZAPYTAJ O WOLNE MIEJSCE

 

ZAPRASZAMY NA BRAN¯OWE SEMINARIA:

 

21 listopada 2017r

Seminarium pt. „OPAKOWANIA W PRZEMYŒLE”, w którym wyst¹pi¹ znakomite osobowoœci, liderzy, specjaliœci oraz ludzie sukcesu, którzy podziel¹ siê swoim doœwiadczeniem. Organizator: Expo Silesia Sp. z o.o. i Partnerzy.

 

 

22 listopada 2017r

Seminarium pt. „WSPÓ£CZESNE OPAKOWANIA – PERSPEKTYWY ROZWOJU”, gdzie grono wybitnych ekspertów i autorytetów z bran¿y i ró¿nych dziedzin nauki podzieli siê z Pañstwem swoj¹ wiedz¹ i pomys³ami. Organizator: Centrum Materia³ów Polimerowych i Wêglowych Polskiej Akademii Nauk i Expo Silesia Sp. o.o.

 

Wiêcej informacji o wydarzeniach na : www.expoopakowania.pl

Kontakt:

Magdalena Dzieciuch-£ój Manager Projektu
kom.: +48 510 030 870
e-mail: magdalena.dzieciuch@exposilesia.pl

 Wioletta B³oñska-Dudek Kierownik Dzia³u Targowego
tel.: +48 32 788 75 06  
fax.: +48 32 788 75 25
kom.: +48 510 031 732
e-mail: wioletta.blonska@exposilesia.pl

Centrum Targowo-Konferencyjne
Expo Silesia

41-219 Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 124