Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zapraszamy do udzia³u w badaniu „Postrzegania upominków reklamowych”

26.03.2014

PIAP rozpoczyna III edycjê badania postrzegania upominków reklamowych


Badanie skierowane jest przede wszystkim do kierowników i pracowników dzia³ów marketingu zarówno du¿ych korporacji, instytucji jak równie¿ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Liczymy, ¿e uzyskane wyniki przeprowadzonego przez PIAP badania dadz¹ jasny obraz zmian jakie zachodz¹ na rynku reklamy BTL oraz informacje bardzo wa¿ne dla naszej bran¿y a mianowicie: w jaki sposób postrzegane s¹ artyku³y reklamowe. Przeprowadzaj¹c III etap badania dodatkowo chcielibyœmy pokazaæ osobom decyduj¹cym o bud¿etach reklamowych jak skuteczna i jak du¿¹ rolê odgrywa reklama bezpoœrednia – mówi Iwona Duliñska Prezes Zarz¹du PIAP.

Wyniki badania zostan¹ zaprezentowane w drugim kwartale 2014 roku.

Badanie zostanie przeprowadzone za poœrednictwem systemu ankietowego paxonta.com

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po zakoñczeniu badania rozlosuje atrakcyjne zestawy upominków dla 10 osób, które wezm¹ udzia³ w badaniu ( warunkiem koniecznym udzia³u w losowaniu upominków jest pozostawienie adresu e-mail w formularzu ankiety).

WYPE£NIJ ANKIETÊ

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 130 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426