Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zapisz siê na Pack Expo 2018 – Wystawê bran¿y opakowañ Europy Po³udniowo-Wschodniej!

29.11.2017

W czasie gdy bran¿a opakowañ kontynuuje swój obiecuj¹cy wzrost, targi Pack Expo 2018 – Wystawa bran¿y opakowañ Europy Po³udniowo-Wschodniej pokazuj¹, ¿e pod¹¿aj¹ zgodnie z t¹ tendencj¹ rozwojow¹.

Edycja z 2016 roku spe³ni³a, a nawet przeros³a oczekiwania organizatorów. Targi odwiedzi³a  du¿a liczba zagranicznych goœci: 9,41% uczestników przyby³o z Europy, USA, Ameryki Pó³nocnej, Azji i Kanady. Innym wielkim atutem imprezy jest dobrze stargetowana publicznoœæ – dla przyk³adu, w edycji 2016 a¿ 87,49% wszystkich odwiedzaj¹cych stanowi³y osoby na stanowiskach decyzyjnych. 22,56% goœci tamtej edycji to osoby z bran¿y opakowañ, 20,80% – przedstawiciele przemys³u spo¿ywczego, 10,10% odwiedzaj¹cych to osoby z bran¿y znakowania produktów, a 9,15% – z obszaru handlu detalicznego/FMCG. Powy¿sze dane wskazuj¹, ¿e targi Pack Expo oferuj¹ wszystkim uczestnikom wyj¹tkowe mo¿liwoœci biznesowe, prezentuj¹c innowacje i technologie dobrze zdefiniowanej grupie docelowej.

Chcemy zaoferowaæ zdecydowanie najlepszy show technologiczny w bran¿y opakowaniowej w Rumunii oraz w ca³ym regionie. Podczas targów w 2018 roku pragniemy zwiêkszyæ liczbê goœci zagranicznych i osi¹gn¹æ wiêkszy wp³yw na rynek, który pozwoli nam na stworzenie najwa¿niejszej wystawy bran¿y opakowañ w Europie Po³udniowo-Wschodniej” – Camelia Buda, Mened¿er Generalny Euroexpo.

Targi Pack Expo 2018 odbêd¹ siê w dniach od 16 do 19 maja w najwiêkszym i najnowszym pawilonie Romexpo-Bucharest Exhibition Center. Przez cztery dni ca³y pawilon B2 zamieni siê w licz¹c¹ 16 000 metrów kwadratowych ogromn¹ scenê poœwiêcon¹ bran¿y opakowañ, pe³n¹ urz¹dzeñ do pakowania, dozowania, nape³niania, znakowania i etykietowania, paletyzacji, jak te¿ eksponatów z dzia³u logistyki, uk³adania towarów, innowacyjnych rozwi¹zañ i technologii, badañ, projektowania opakowañ, najnowszych i najbardziej innowacyjnych etykiet i opakowañ produkowanych z tektury, papieru, tworzyw sztucznych, szk³a lub metalu, a tak¿e, last but not least, surowców i materia³ów konsumpcyjnych.

Najlepsze opakowania i etykiety zostan¹ nagrodzone podczas 2. edycji konkursu Rumuñskich Nagród Bran¿y Opakowaniowej – Romanian Packaging Awards – jedynego w Rumunii wydarzenia poœwiêconego tej bran¿y (tutaj mo¿esz zobaczyæ laureatów z 2016 roku), organizowanego podczas targów.

Targom Pack Expo 2018 towarzyszyæ bêdzie wystawa Expo Shop, skierowana do wszelkiego rodzaju sprzedawców detalicznych. W sytuacji gdy wolumen sprzeda¿y detalicznej w Rumunii we wrzeœniu 2017 wzrós³ w porównaniu do wrzeœnia 2016 o 14% (wed³ug Eurostatu jest to najwiêkszy wzrost wolumenu sprzeda¿y detalicznej w Unii Europejskiej), wystawa Expo Shop ma na celu zapewnienie idealnego po³¹czenia dla bran¿owych liderów: dobrze znani wystawcy lokalni i regionalni, wydarzenia towarzysz¹ce, innowacje, demonstracje, dobrze stargetowani odwiedzaj¹cy-specjaliœci.

Do³¹cz do liderów regionalnej bran¿y opakowañ i sprzeda¿y detalicznej!

Zarejestruj siê i weŸ udzia³ w rewolucji technologicznej!