Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zakoñczyliœmy na Œl¹sku

12.09.2016

To ju¿ jest koniec – przychodz¹ na myœl s³owa popularnej piosenki Elektrycznych Gitar, ale ich dalszy ci¹g wymaga parafrazy: po piêciu dniach tegorocznej edycji OneDay Roadshow zosta³o bardzo wiele! Trudno zliczyæ liczbê nawi¹zanych kontaktów biznesowych, liczbê prezentacji produktów i us³ug dokonanych przez wystawców, a przede wszystkim trudno dokonaæ ju¿ teraz dok³adnej analizy efektów, jakie przyniós³ tegoroczny „tour”. W sumie podczas ODS 2016 w kolejnych miastach pojawi³o siê oko³o 650 zwiedzaj¹cych, a to wynik bardzo dobry. Zakoñczenie imprezy tym razem przypad³o na Chorzów. Tak jak podczas inauguracji cyklu w Warszawie, tak i w œl¹skim mieœcie organizator przygotowa³ dla wszystkich chêtnych specjalne szkolenia podnosz¹ce kompetencjê sprzeda¿y. W ich ramach prelegentka Agnieszka Bednarczyk zaprezentowa³a dwa wyk³ady – „Narzêdzia public relations do budowania wizerunku firmy i produktu w Polsce” i „Relacje i komunikacja w sprzeda¿y produktów i us³ug”. W obu przypadkach cieszy³y siê one sporym zainteresowaniem i pokaza³y, ¿e podczas jednodniowych spotkañ ODS oprócz wymiernych korzyœci biznesowych mo¿na zyskaæ wiedzê przydatn¹ w codziennej pracy. By³y Warszawa, Poznañ, Berlin, Wroc³aw i Chorzów. A co za rok? Za rok po raz kolejny spotkamy siê z „reklam¹ w drodze”. Wszystkim wystawcom i uczestnikom serdecznie dziêkujemy za udzia³ i do zobaczenia.

www.onedayshow.pl

GJC Inter Media