Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zak³ad Produkcji Opakowañ TUBUS oraz VERUS Sp.jawna w gronie Cz³onków PIAP

27.09.2016


Zak³ad Produkcji Opakowañ TUBUS oraz VERUS Sp.jawnato nowi Cz³onkowie Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, którzy zdecydowali siê przyst¹piæ do organizacji bran¿owej w trzecim kwartale 2016 roku.


O przyst¹pieniu Firmy Tubus do PIAP zdecydowa³a wspólna wizja tworzenia sektora rynku artyku³ów promocyjnych oraz kszta³towanie pozytywnego wizerunku polskich producentów i bliskich relacji biznesowych na wiod¹cych rynkach  miêdzynarodowych. Dodatkowymi zaletami jest promocja cz³onków PIAP oraz ochrona i reprezentowanie ich interesów w dzia³alnoœci gospodarczej – mówi Ewa Gorczyñska Dyrektor Generalny Zak³adu Produkcji Opakowañ TUBUS.


VIP COLLECTION i VERUS Luxury Leather to marki dla ludzi ceni¹cych sobie piêkno, wygodê, presti¿ i funkcjonalnoœæ … obecnoœæ na rynku B2B ma znaczenie dla obu marek a strategia marketingowa spó³ki przewiduje dalszy jej rozwój i przenikanie do kana³ów dystrybucji tradycyjnej oraz dystrybucji z wykorzystaniem nowoczesnych kana³ów on-line. Dewiza PIAP  „Razem mo¿emy wiêcej” oddaje sens pracy zespo³owej, która wnosi niezwykle du¿o cennego potencja³u dla wytworzenia dóbr i us³ug. Cz³onkowstwo VIP COLLECTION i VERUS Luxury Leather w PIAP jest zbie¿ne z dewiz¹ „Razem mo¿emy wiêcej” i to nasza odpowiedŸ na poszerzenie i wst¹pienie do grona osób, dla których praca ma sens i jest nie tylko wykonywaniem codziennych zadañ ale przede wszystkim jest pasj¹ …– mówi Tatiana Duraj-Fert Dyrektor VIP COLLECTION i VERUS.


Zak³ad Produkcji Opakowañ TUBUS dzia³a od 1993 roku. Specjalizuje siê w produkcji opakowañ z folii sztywnych PET, PVC i PP. Misj¹ firmy jest dobra marka i gwarancja jakoœci wyrobów. Firma oferuje opakowania profilowane do rolet i karniszy. Pude³ka prostopad³oœcienne sk³adane, klejone i z automatycznym dnem. Tuby cylindryczne oraz w kszta³cie elipsy. W ofercie posiadamy pude³ka do kosmetyków, alkoholi, opakowania ozdobne, reklamowe  i promocyjne. 
Oferta firmy zawiera szerok¹ gamê opakowañ. Jednoczeœnie TUBUS mo¿e realizowaæ nietypowe, indywidualne zamówienia, uwzglêdniaj¹c sugestie klientów. Potwierdzeniem sukcesu firmy s¹ odbiorcy-  presti¿owe firmy polskie i zagraniczne.


Verus Spó³ka Jawna – importer i w³aœciciel marek: VIP COLLECTION oraz VERUS Luxury Leather.
VIP COLLECTION i VERUS Luxury Leather to marki dla ludzi ceni¹cych sobie piêkno, wygodê, presti¿ i funkcjonalnoœæ . Siedziba i magazyn dystrybucyjny firmy Verus mieœci siê w Katowicach. Firma specjalizuje siê w obs³udze B2B sieci handlowych, firm i korporacji, instytucji, odbiorców hurtowych i sklepów on-line oraz klienta indywidualnego. Spó³ka Verus rozwija równie¿ kana³ sprzeda¿y eksportowej dla krajów Europy œrodkowo-wschodniej. Firma zapewnia du¿¹ elastycznoœæ wspó³pracy, szybk¹ realizacjê zamówieñ oraz profesjonaln¹ obs³ugê. Atutem firmy we wspó³pracy z rynkiem B2B s¹ preferencyjne ceny i wielotysiêczne stany magazynowe m.in. portfeli i etui oraz baga¿y, walizek jak równie¿ teczek i toreb (szybka dystrybucja do 48 godzin).


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426