Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zainwestuj w rozwój

07.01.2016

Choæ powstanie tej wyj¹tkowej na rynku bran¿owym ksiêgarni nierozerwalnie zwi¹zane jest z biznesem, to skorzystaæ mog¹ z niej wszyscy, którzy ceni¹ sobie szeroko pojêty rozwój.

Powstanie „biblioteki” ma na celu promowanie literatury, która przyda siê w codziennej pracy, pomo¿e w prowadzeniu „interesu” i zwiêkszy skutecznoœæ na rynku. Ksiêgarnia podzielona zosta³a na trzy podstawowe dzia³y i ka¿dy, który szuka odpowiedzi na nurtuj¹ce go pytania, znajdzie coœ dla siebie.

Dodatkowo w ka¿dym numerze „Gifts Journal” ukazuje siê recenzja jednego w wydawnictw autorstwa S³awomira Giefinga, Prezesa GJC Inter Media. To pomo¿e w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Zapraszamy wszystkich do ksiêgarni on-line na stronie sklep.gjc.pl i na stoisko w hali E podczas jednych z najwiêkszych na œwiecie targów bran¿owych RemaDays Warsaw.