Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zabierz siê z nami w podró¿ po Europie!

11.12.2015

Ju¿ tylko 3 miesi¹ce dziel¹ nas od kolejnego, wa¿nego dla bran¿y reklamowej wydarzenia. Cztery dni, cztery piêkne, europejskie miasta i cztery okazje do tego, by o Pañstwa ofercie us³ysza³a ca³a Europa!

 

OneDay Roadshow startuje 14 marca z Bratys³awy, by potem kolejno odwiedziæ Wiedeñ, Monachium i Pragê. Jak co roku bêdzie to doskona³a okazja do poznania europejskiego rynku reklamowego oraz dotarcia, zw³aszcza z ofert¹ eksportow¹, do nowych klientów z zagranicy. W tym roku szczególnie dbamy o Pañstwa komfort. Czekaj¹ na Pañstwa presti¿owe hotele, przygotowane na przyjêcie goœci biznesowych. Dogodna lokalizacja pozwoli bez problemu dotrzeæ z miejsca na miejsce. Ceni¹cych spokojn¹, wygodn¹ podró¿ zapraszamy do naszego autobusu, który dowiezie do ka¿dego z odwiedzanych przez nas miast.

 

Jeœli chcesz z rozmachem wejœæ w nowy rok, pozyskaæ nowych, zagranicznych kontrahentów i zaistnieæ na europejskim rynku reklamowym, a przy okazji wybraæ siê w podró¿ po piêknych, europejskich miastach, to OneDay Roadshow jest w³aœnie dla Ciebie. To ostatni moment, ¿eby do³¹czyæ do tegorocznej edycji.

 

Do zobaczenia w Bratys³awie!