Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Z wizyt¹ w Gdyni i Katowicach – relacja z wiosennych Spotkañ Regionalnych PIAP.

26.03.2015

Z wizyt¹ w Gdyni i Katowicach – relacja z wiosennych Spotkañ Regionalnych PIAP.


W dniu 17 marca br.,w piêknej wiosennej aurze odby³o siê szóste i zarazem pierwsze spotkanie regionalne PIAP w Trójmieœcie, a konkretnie w Gdyni. Gospodarzami wydarzenia byli Maciej Dembiñski i Edyta Lisowska Cz³onkowie Zarz¹du PIAP.
Goœciem specjalnym i jednoczeœnie prelegentem spotkania by³ Pan Jacek Czarnowski, trener, coach i menad¿er, który przyj¹³ zaproszenie i zainspirowa³ uczestników spotkania swoim szkoleniem „Jak zarz¹dzaæ dzia³em handlowym, czyli jak rekrutowaæ, edukowaæ i wynagradzaæ handlowców”. Frekwencja uczestników by³a bardzo wysoka -na spotkanie przyby³o a¿ 23 osoby z 15 firm.

Podczas pierwszej czêœci spotkania zaprezentowana zosta³a idea powstania PIAP. Uczestnicy spotkania mogli siê zapoznaæ z g³ównymi celami Izby, struktur¹ organizacyjn¹ i dotychczasowymi dzia³aniami Izby. Jednak najwa¿niejszym punktem w tej czêœci spotkania by³y zapewne korzyœci z bycia cz³onkiem PIAP. Wzbudzi³y one spore zainteresowanie firm, nie bêd¹cych jeszcze cz³onkami Izby i w czasie przerwy kawowej by³y dodatkowo szeroko omawiane. Kilku uczestników wyrazi³o zainteresowanie wst¹pieniem do naszej organizacji– mówi Maciej Dembiñski Cz³onek Zarz¹du PIAP.

W trakcie wydarzenia odby³o siê równie¿ szkolenie pod tytu³em: „Jak skutecznie zarz¹dzaæ zespo³em sprzeda¿owym?” Fachowiec z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi odpowiedzia³ na wa¿ne tematy, jak Najczêstsze k³opoty mened¿erów sprzeda¿y, ró¿nice w podejœciu do procesu sprzeda¿y miêdzy mened¿erem a handlowcem i wynikaj¹ce st¹d straty na efektywnoœci, Kluczowe elementy procesu sprzeda¿y – jak je identyfikowaæ, czy te¿ jak zapewniæ firmie sta³¹ efektywnoœæ sprzeda¿ow¹. Goœcie bardzo aktywnie uczestniczyli w szkoleniu odpowiadaj¹c na pytania trenera. Zarówno prowadz¹cy, jak i goœcie wyrazili swoje ogromne zadowolenie z uczestnictwa w spotkaniu. Zapewne tak du¿a frekwencja uczestników wskazuje na celowoœæ kolejnych spotkañ w Trójmieœcie.

23 marca br. w Katowicach odby³o siê kolejne i siódme ju¿ Spotkanie Regionalne Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.
Firmy z regionu œl¹skiego równie¿ dopisa³y, na spotkaniu by³o obecnych 18 osób z 14 firm z bran¿y.
Gospodarzami wydarzenia byli Edyta Lisowska, Artur Ogieg³o- Cz³onkowie Zarz¹du PIAP oraz Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.W spotkaniu PIAP oprócz Cz³onków Izby i firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych z regionu województwa œl¹skiego wzi¹³ udzia³ ekspert-
doktor nauk prawnych, adwokat: dr.Tomasz Bagdziñski, który w swojej niezwykle interesuj¹cej prelekcji opowiedzia³ o prawach konkurencji w praktyce przedsiêbiorcy z bran¿y artyku³ów promocyjnych oraz o nowych zmianach ustawie o prawach konsumenta i zmianach w ustawie o prawie telekomunikacyjnym po 25 grudnia 2014 roku.

Spotkania regionalne PIAP z udzia³em ekspertów z ró¿nych dziedzin, ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem wœród firm z bran¿y, czego dowodem jest wzrastaj¹ca frekwencja uczestników wydarzenia, co nas ogromnie cieszy. Firmy z bran¿y artyku³ów promocyjnych mog¹ bezp³atnie zasiêgn¹æ specjalistycznej porady eksperta. Spotkanie w ze specjalist¹, ekspertem daje mo¿liwoœæ uzyskania ciekawych, praktycznych informacji, które s¹ niezbêdne w prowadzeniu w³asnego biznesu. Uczestnicy mog¹ konfrontowaæ swoje doœwiadczenia z zakresu prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej i jednoczeœnie uzyskiwaæ informacje w jaki sposób radz¹ sobie inni gracze tego rynku. To bardzo wa¿ne aby próbowaæ znajdowaæ wspólnie rozwi¹zania problemów, które mog¹ pomóc firmom Cz³onkowskim w lepszym prowadzeniu w³asnej dzia³alnoœci– mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Podczas pierwszej czêœci spotkania uczestnikom zosta³y zaprezentowane bie¿¹ce dzia³ania realizowane przez Izbê oraz korzyœci wynikaj¹ce z Cz³onkostwa w PIAP. W trakcie prelekcji mecenasa natomiast uczestnicy wydarzenia zapoznali siê z zasadami funkcjonuj¹cymi w prawie konkurencji, dowiedzieli siê m.in. jakie relacje mog¹ mieæ przedsiêbiorcy z organami np.UOKiK,jakie s¹ zasady uczciwej konkurencji pomiêdzy przedsiêbiorcami oraz jak wygl¹daj¹ prawa ochrony konsumenta i prawa zwi¹zane z ustaw¹ o prawie telekomunikacyjnym w œwietle nowych przepisów.

Fotorelacja Spotkanie Regionalne w Gdyni
Fotorelacja Spotkanie Regionalne w Katowicach

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych zapowiada kontynuacjê Spotkañ Regionalnych PIAP – o szczegó³ach kolejnych spotkañ bêdzie informowa³o Biuro Zarz¹du PIAP.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426