Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Z AGAWA.PL zrobisz nadruki w 5 sekund

28.03.2014

Z AGAWA.PL zrobisz nadruki w 5 sekund

Transfer 5 sekund, temperatura 165 stopni C

W ofercie sklepu pojawi³a siê pierwsza na rynku transferowa folia flex Qucikflex, której czas wgrzewania jest zdecydownaie krótszy ni¿ w przypadku tradycyjnych folii flex. Transfer na tkaninê trwa tylko 5 sekund, a foliê transportow¹ zdejmuje siê na ciep³o. Folia wystêpujê nie tylko w podstawowych kolorach (bia³ym, czarnym, ¿ó³tym, czerownym, niebieskim, ró¿owym, fioletowym), dostêpne s¹ tak¿e kolory neonowe (zielona, rózowa) oraz srebrne i z³ote. Mo¿na j¹ nanosiæ na bawe³nê, poliester, akryl oraz mieszanki tych w³ókien. Nadruki wykonane foli¹ dobrze kryj¹ materia³ i daj¹ siê transferowaæ na wiêkszoœæ dostêpnych materia³ów. Folia jest cienka, nie wyczuwalna pod palcem, a jej gruboœæ wynosi tylko 80 mikronów. Nadruki s¹ elastyczne i doskonale pracuj¹ z materia³em. U¿ywaj¹c odpowiedniego no¿a tn¹cego do plotera z folii mo¿emy wycinaæ ma³e elementy. Foliê quickflex podobnie jak tradycyjny flex mo¿emy ³¹czyæ ze sob¹ tworz¹c wielokolorowe grafiki. Transferuje siê j¹ dok³adnie tak samo jak pozosta³e folie flex. Rozpoczynaj¹c od wyciêcia w odbiciu lustrzanym dowolnej grafiki na ploterze tn¹cym, wybraniu niepotrzebnych odpadów.

Quickflex posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – gwarancjê przebadania folii pod k¹tem bezpieczeñstwa dla skóry, elimuj¹c ryzyko wyst¹pienia alergii i uczuleñ u osób doros³ych, dzieci i niemowl¹t.