Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Z AGAWA.PL nadruki w wersji 3D.

28.11.2013

Z AGAWA.PL nadruki w wersji 3D.

 

Oryginalne, nietuzinkowe efekty, ciekawe pomys³y i innowacyjne rozwi¹zania to efekt zastosowania puchn¹cej folii flex. Pozwala ona uzyskaæ na tkaninie zaskakuj¹cy efekt 3D, zwany potocznie wypuk³ym flexem czy efektem pianki do golenia. Go³ym okiem ciê¿ko ja odró¿niæ od tradycyjnej folii flex. Ró¿nica dotyczy sposobu aplikacji na tkaninê: ciêcie folii na ploterze tn¹cym nastêpuje prawoczytelnie, usuwa siê zbêdne elementy folii specjlanym wybierakiem do folii flex i flock, by na wierzch folii przykleiæ transporow¹ foliê Flextape. Nastêpnie z puchn¹cej folii flex odrywa siê oryginaln¹ foliê transportow¹.

 

Transfer wykonujemy indywidalnie dla ka¿dej folii ustawiaj¹c si³ê nacisku i temperaturê. Dla tej folii konkretnie transfer wykonuje siê w temperaturze 170oC w czasie 30 sekund przy œrednim nacisku.

 

Pod wp³ywem wysokiej temperatury folia puchnie nadaj¹c interesuj¹c¹ strukturê nadrukowi. Aplikacja kilkukrotnie powiêksza swoj¹ objêtoœæ i nabiera unikatowego kszta³tu. Puchn¹ca folia flex rekomendowana jest do nadruków na materia³y bawe³niane, poliestrowe i domieszki bawe³ny i poliestru. Dla zwiêkszenia atrakcyjnoœci nadruków foliê mo¿na ³¹czyæ ze zwyk³ymi foliami flex i flock.

 

Puchn¹c¹ folie flex w kolorze bia³ym mo¿emy zadrukowywaæ tuszami ekosolwentowymi i solwentowymi.

W u¿ytkowaniu puchn¹na folia flex zachowuje siê podobnie jak tradycyjny flex. Tekstylia z nadrukiem powinnyœmy praæ w temperaturze do 40°C po lewej stronie przy u¿yciu ³agodnych detergentów.

 

Zrób krok do przodu z AGAWA.PL i ponieœ sie wyobra¿ni.