Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Yellow Bow – nowa linia koszul J.Harvest&Frost

13.06.2017

J.Harvest&Frost przygotowa³ now¹ liniê koszul dedykowanych pod B2B – Yellow Bow. To produkty idealne na stroje firmowe do biur, restauracji, hoteli. Koszule wyprodukowane zosta³y ze, znan¹ dla marki, jakoœci¹ i dba³oœci¹ o detal, z tkanin mniej podatnych na gniecenie. Balans jakoœci i ceny jest doskonale utrzymany, dziêki czemu, ju¿ niebawem, do r¹k klientów trafi rewelacyjna linia ekonomicznych koszul marki premium.

Marka J.Harvest&Frost to jedyna marka na rynku B2B oferuj¹ca tak szerokie spektrum koszul, ka¿dy model koszuli dostêpny jest w kilku wariantach – mêski, damski, slim fit, regular i kolorach – dziêki czemu, rozmiar mo¿na dobraæ idealnie – jak w szyciu miarowym.

www.harvest-frost.pl