Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wystawa Witolda Œliwiñskiego

04.05.2017

RzeŸby polskiego artysty przywêdrowa³y do miasteczka pod Chicago. W Addison odby³a siê wystawa prac Witolda Œliwiñskiego, rzeŸbiarza w szkle i projektanta statuetek, które trafi³y w rêce wielu znanych ludzi. Witold Œliwiñski znany jest w Polsce i Europie z projektowania statuetek, które trafia³y w rêce wielu znanych osobowoœci œwiata-  dla Adama Ma³ysza, dla Justyny Kowalczyk, Otylii Jêdrzejczak, dla ksiêcia Walii by³a wrêczana statuetka w Domu Polonijnym w Londynie, dla wielu firm typu Loreal. Poza tym dla telewizji polskiej, na  festiwal piosenki w Opolu, dla RMF FM”

 
Wystawê otworzy³ inauguracyjny wernisa¿, podczas którego goœcie podziwiali prace z wykorzystaniem techniki ³¹czenia materia³ów takich jak szk³o, metal, drewno, kamieñ. Podczas wernisa¿u artysta opowiada³  o swojej fascynacji szk³em. “Dawno temu mia³em okazjê zderzyæ siê w kroœnieñskch hutach szk³a z t¹ gor¹c¹, rozgrzan¹ mas¹. Tak mi siê to spodoba³o, ¿e przez 25 lat nic innego nie robiê. Co prawda nie jest to rozgrzany piec, pracujê innymi technologiami, ale szk³o zosta³o szk³em. Polubi³em szk³o, lubiê je zderzaæ z jeszcze innymi, nietypowymi materia³ami jak metal, drewno(…) S¹ te¿ rzeŸby na kamieniach, które osobiœcie wyci¹ga³em z potoków górskich”

 

 

www.decor.net.pl


https://www.youtube.com/watch?v=GvuACw_MJ8g


http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Prace-Witolda-Sliwinskiego-w-Chicago,3987/


http://www.szkloartystyczne.pl/