Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wystartowa³y nowe strony internetowe grupy Happy Gifts Europe

18.06.2014

Wystartowa³y nowe strony internetowe grupy Happy Gifts Europe

 

 

Niezmiernie mi³o nam poinformowaæ, i¿ w bie¿¹cym tygodniu zosta³y uruchomione nowe strony internetowe Happy Gifts Europe. Zosta³y one przygotowane w taki sposób, aby zapewniæ Pañstwu ³atwy i szybki dostêp do informacji dotycz¹cych naszej firmy, a w szczególnoœci informacji o naszych brandach, produktach i us³ugach. Bêdziemy siê starali, aby za poœrednictwem naszych stron na bie¿¹co przekazywaæ Pañstwu aktualnoœci oraz informacje o nowoœciach, promocjach i ofercie handlowej. Znajdziecie na nich Pañstwo wszystkie informacje dostêpne we wczeœniejszej wersji serwisu, wzbogacone o nowe elementy i funkcjonalnoœci.

Naszym celem jest ci¹g³e udoskonalanie serwisu internetowego spó³ki, w zwi¹zku z czym chêtnie zapoznamy siê z Pañstwa komentarzami i sugestiami, które prosimy kierowaæ na adres marketing@happygifts.eu

 

Serdecznie zapraszamy

www.happygifts.eu

www.leccepen.eu

www.b1pen.eu

www.thinkme.eu