Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wystarczy jeden CL!CK

18.12.2013

Wystarczy jeden CL!CK

 

 

Wystarczy tylko jedno klikniêcie I ju¿ nic nie bêdzie takie samo!To za spraw¹ najnowszego modelu USB GOODRAM CL!CK, który ³¹czy  uniwersalny kszta³t pendrive z niespotykanym dot¹d mechanizmem otwierania! Dziêki odpowiednio du¿ej powierzchni nadruku, intensywnie kolorowy logotyp klienta zachowa siê w pamiêci jednym CL!CKniêciem!

 

Wilk Elektronik SA, producent  polskich pamiêci USB poszerza swoj¹ ofertê skierowan¹ do agencji reklamowych o nowy model GOODRAM CL!CK, który trafi w gusta szerokiego grona odbiorców. GOODRAM CL!CK charakteryzuje siê klasycznym i praktycznym kszta³tem, natomiast unikalny mechanizm otwierania sprawia, ¿e noœnik nabiera niepowtarzalnego charakteru! Wystarczy jedno klikniêcie by w pe³ni korzystaæ z mo¿liwoœci GOODRAM CL!CK, a brak zatyczki pozwoli na d³ugo cieszyæ siê funkcjonalnoœci¹ pamiêci przenoœnej. Powierzchnia GOODRAM CL!CK przygotowana jest pod nadruk kolorowy, co pozwoli pamiêci wyró¿niæ siê intensywnym wzorom logotypów i tym samym – staæ siê idealnym noœnikiem reklamy. GOODRAM CL!CK dostêpny jest w pojemnoœciach od 4-32GB i podobnie, jak wszystkie modele USB polskiego producenta objêty jest wieczyst¹ gwarancj¹.

 

www.goodram.com