Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wypróbuj t³oczenie na pamiêciach z oferty USB Stock!

15.05.2017

USB System – firma z 13 letnim doœwiadczeniem na rynku sprzeda¿y Pamiêci USB oraz Power Banków reklamowych z logo.
W³aœnie wzbogaciliœmy nasz¹ ofertê USB Stock (polska produkcja) o mo¿liwoœæ t³oczenia. Aktualnie dostêpne na modelach: PDs-3, PDs-10, PDs-14, PDv-25 oraz PDv-26. Czas realizacji to 5 dni.

Zapoznaj siê z nasz¹ pe³n¹ ofert¹ na www.usbsystem.pl

sprzedaz@usbsystem.pl
+48 22 753 41 60