Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wynieœ przes³anie na najwy¿sze szczyty reklamy z Air Gifts Outdoor Pro-Motion

15.09.2016

 

Marka Air Gifts Outdoor Pro-Motion nieustannie siê rozwija i wzbogaca o nowe, funkcjonalne produkty. W sk³ad kolekcji wchodz¹ power banki o du¿ej mocy i dodatkowych funkcjach, ró¿nego rodzaju lampki, doskonale sprawdzaj¹ce siê w warunkach outdoorowych oraz wysokiej jakoœci kubki termiczne.

Kubki termiczne s¹ dostêpne w szerokiej gamie kolorów i wzorów, wyró¿nia je np. szczelne zamkniêcie, podwójne œcianki, funkcja termosu lub przyssawka zapobiegaj¹ce przewróceniu siê produktu. Ostatnio do kolekcji Air Gifts do³¹czy³a latarka V8747 o du¿ej mocy CREE LED 280 lumenów. Posiada 3 tryby oœwietlenia (silny, normalny oraz œwiat³o migaj¹ce) i wygodny uchwyt do roweru, który na pewno doceni¹ mi³oœnicy wycieczek rowerowych. Idealne rozwi¹zanie dla wielbicieli podró¿y, wypoczynku w plenerze i aktywnej formy spêdzania czasu.

www.axpol.com.pl