Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wykaz Not Recommend – Bezpieczeñstwo i zaufanie

27.06.2017

Niezwykle wa¿nym elementem w kontaktach handlowych jest poczucie bezpieczeñstwa. Narzêdziem, które je buduje i powoduje wzrost zaufania do partnerów biznesowych jest program Industry Does Not Recommend. Co to za program i jak on dzia³a?

Wykaz NOT RECOMMEND powsta³ w celu zwiêkszenia poczucia bezpieczeñstwa w obrocie handlowym pomiêdzy firmami, w szeroko definiowanej bran¿y produktów promocyjnych.
Przede wszystkim Not Recommend przekazuje informacje o niepolecanych firmach przez bran¿ê artyku³ów promocyjnych. Mo¿liwoœæ dokonania wpisu firmy do Wykazu NOT RECOMMEND oraz sprawdzenia, czy potencjalny kontrahent, nie zosta³ negatywnie oceniony przez inn¹ firmê z bran¿y, pozwala Pañstwu pewniej oceniæ ryzyko nawi¹zania z nim wspó³pracy.

Dostêp do tego wyj¹tkowego wykazu maj¹ firmy bior¹ce udzia³ w projekcie Solidni w Biznesie. To równie¿ one maj¹ mo¿liwoœæ, poprzez zg³oszenie, poinformowaæ o niesolidnym uczestniku rynku bran¿owego.

Warto zaznaczyæ, ¿e celem nie jest œci¹ganie nale¿noœci, a wrêcz przeciwnie, polubowne za³atwienie kwestii spornych. Dziêki takiemu podejœciu w kilkunastoletniej historii NOT RECOMMEND uda³o siê odzyskaæ nale¿noœci na kwotê ponad trzech milionów z³otych.

Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na: www.notrecommend.com