Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

WyjedŸ Harleyem z targów RemaDays

06.12.2015

Ju¿ drugiego dnia na jednych z najwiêkszych na œwiecie Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2016, wielkie emocje czekaj¹ wszystkich goœci. W hali E odbêdzie siê losowanie nagrody w „Loterii dla zwiedzaj¹cych”. Tym razem szczêœliwiec mo¿e staæ siê posiadaczem motocyklu Harley Dawidson Street 750!

 

Formu³a konkursu pozostaje niezmienna. Wystarczy wrzuciæ swoj¹ wizytówkê do specjalnie przygotowanej urny w halach targowych. Zwyciêzcê poznamy 17 lutego o godzinie 14.00 podczas oficjalnego losowania. Co rok konkurs cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem wierzymy, ¿e i tym razem bêdzie podobnie. 

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w tej wyj¹tkowej loterii.

 

wiêcej na www.remadays.com