Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wyj¹tkowy, niebanalny, hand-made – ciekawe upominki z AGAWA.PL

22.10.2013

Wyj¹tkowy, niebanalny, hand-made – ciekawe upominki z AGAWA.PL

Szukasz pomys³u na prezent? Potrzebujesz zwróciæ uwagê odbiorcy, a mo¿e zwyczajnie chcesz nadaæ charakteru zwyk³ym szklanym wyrobom: szklance, kuflowi czy wazonowi?

Wyroby szklane mo¿emy zdobiæ ró¿nymi technikami: wysokotemperaturow¹ kalkomani¹, tampodrukiem czy piaskowaniem. Ka¿da metoda daje inne zaskakuj¹ce efekty, z piaskowania uzyskamy tzw. szronienie, z kalkomanii zaœ otrzymamy wielobarwne nadruki.

Do ozdabiania wyrobów szklanych AGAWA.PL poleca krem do trawienia w szkle. Zastosowanie Etch all umo¿liwia uzyskanie efektu piaskowania na szklanej powierzchni.

Jego aplikacja jest bardzo prosta i nie wymaga posiadania specjalistycznego sprzêtu. Aby ozdobiæ wyroby szklane kremem do trawienia niezbêdna jest folia samoprzylepna, folia transportowa i krem. Proces trawienia szk³a zajmuje 15 minut.

Krem do trawienia w szkle jest bardzo wydajny. Po wytrawieniu w szkle mo¿emy go ponownie wykorzystaæ, a preparat nie traci swoich w³aœciwoœci.

Krem Etch all nada charakter zwyk³ej szklance. Nawet ma³o atrakcyjne szklane towary bêd¹ wyj¹tkowe i niepowtarzalne. Nie trzeba mieæ specjalnych umiejêtnoœci i doœwiadczenia wystarczy ciekawy pomys³ i odrobina chêci. Zachêcamy do tworzenia interesuj¹cych zdobieñ w postaci wg³êbieñ, ¿³obieñ na wazonach, lustrach, szklankach, flakonikach, szklanych figurkach.

Efekt piaskowania na szkle jest bardzo trwa³y, i co wa¿ne wyroby mo¿na myæ w zmywarkach.

Nasze szk³o jest ju¿ przyozdobione i przypomina efekt piaskowania.