Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wyj¹tkowa oferta Sagaform na œwiêta z rabatem!

07.07.2017

Choæ lato w pe³ni, ju¿ zaczynamy przygotowywaæ siê do sezonu wzmo¿onej aktywnoœci upominkowej – œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Sagaform w tym roku wyj¹tkowo szybko przedstawi³a upominki reklamowe na nadchodz¹cy sezon, a jest ich naprawdê sporo. Ponad 50 nowych produktów i specjalny rabat przy wczeœniejszym zamówieniu czekaj¹ na tych zdecydowanych na zamówienia do 15 sierpnia. Warto zapoznaæ siê z ofert¹ i z niej skorzystaæ.

Szczegó³y w dziale handlowym TEXET Poland– dystrybutora marki w Polsce.