Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wybierz swoj¹ idealn¹ koszulkê!

08.05.2017

Sezon letni zbli¿a siê do nas ma³ymi krokami. Czas, aby zaplanowaæ strategiê komunikacyjn¹ na ten okres. Bardzo pomocne na pewno oka¿¹ siê gad¿ety, które wzmocni¹ œwiadomoœæ marki wœród klientów. Najbardziej popularne w sezonie letnim s¹ koszulki t-shirt oraz polo. Maj¹ mniejsze gramatury, lekkie materia³y i ¿ywe kolory, przypominaj¹ce wakacje na rajskiej wyspie.

 

    Wœród nowoœci 2017 w ofercie Falk&Ross Group Polska mo¿na znaleŸæ „nieœmierteln¹” koszulkê Henley marki Stedman z szerok¹ plis¹ zapinan¹ na trzy guziki.  Produkt ma dopasowany krój oraz wersjê z krótkimi lub d³ugimi rêkawami.

 

    Wœród nowych t-shirtów marki Tee Jays na uwagê zas³uguj¹ dwa: T-shirt Roll-Up oraz T-shirt Raw Edge. Pierwszy ma podwiniête rêkawy oraz w¹ski œci¹gacz szyi, a drugi szeroki dekolt
z nieobr¹bionym brzegiem. Oba maj¹ taliowany, luŸny krój oraz doskonale wpisuj¹ siê w najnowsze trendy mody detalicznej.

 

    T-shirt Superwash® 60° marki Kustom Kit pozwala na pranie a¿ w 60 stopniach i mo¿na
z powodzeniem staæ siê elementem go ubrania roboczego. Produkt ma podwójne przeszycia
w newralgicznych miejscach, a zawartoœæ 65% poliestru dodatkowo wzmacnia materia³
i czyni go odpornym na odkszta³cenia.

 

    T-shirt Sublimation to nowoœæ od marki B&C. Wykonany w 100% z poliestru, jest bardzo wytrzyma³y i elastyczny. Splot single jersey sprawia, i¿ wygl¹dem materia³ przypomina bawe³nê. System „B&C No Label” pozwala w bardzo ³atwy sposób wyposa¿yæ koszulkê we w³asn¹ metkê.

 

    Wœród koszulek polo na uwagê osób aktywnych sportowo zas³uguje produkt marki Regatta. Polo Coolweave Wicking wyprodukowane w ca³oœci z poliestru o fakturze pique, odprowadza wilgoæ podczas wysi³ku i ma w³aœciwoœci szybkoschn¹ce. Lekko taliowany, luŸny krój, zapewni swobodê ruchu.

 

    Polo z w³ókien mieszanych to nowoœæ od Russell. Po³¹czenie poliestru i bawe³ny ring-spun da³o bardzo wytrzyma³y materia³. Produkt ma wzmocnione szwy ramion oraz podwójny szew w do³u koszulki i jest dostêpny w du¿ej palecie kolorów i rozmiarów (od XS a¿ do 6XL).

 

    W ofercie Falk&Ross mo¿na znaleŸæ prawie 400 modeli koszulek t-shirt oraz ponad 100 ró¿nych koszulek polo. Wiele z nich jest dostêpnych w wersjach mêskich, damskich i dzieciêcych. Produkty znajdziemy w wielu kolorach i rozmiarach. Mo¿na na nich wykonaæ dekoracjê w zasadzie dowoln¹ metod¹.

 

Wiêcej produktów znajdziecie na naszej stronie.