Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wybierz jakoϾ Рskorzystaj z oferty dla firm

13.10.2016


Mam przyjemnoœæ przedstawiæ nasz nowy katalog upominków firmowych na zbli¿aj¹ce siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Produkty marek Gino Rossi oraz Simple s¹ równie¿ dostêpne w formie upominków reklamowych.

Nasza propozycja zawiera wiele ciekawych rozwi¹zañ, które pomog¹ Pañstwu powi¹zaæ podarunek z mark¹ lub nazw¹ Pañstwa firmy, tak aby prezent sta³ siê niezwykle mi³ym wspomnieniem dla obdarowanego.

Wœród nowoœci znajd¹ Pañstwo portfele, etui na wizytówki czy kosmetyczki. Opakowanie ka¿dego z upominków mo¿na dowolnie spersonalizowaæ, ozdobiæ tasiemk¹ i za³¹czyæ dyskretny bilecik zawieraj¹cy ¿yczenia œwi¹teczne lub wyt³oczyæ logo na gotowym produkcie.

Ka¿dy pomys³ z przyjemnoœci¹ zrealizujemy, tak aby sprawiæ radoœæ Tobie i Waszym partnerom biznesowym oraz pracownikom. Zobacz katalog produktów: www.gino-rossi.com/katalog-b2b.html

a.urbaniak@simple.pl