Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wsparcie dla przedsiębiorców w czasach COVID-19 – porady prawne

29.10.2020

Od ostatniego artykułu dotyczącego sytuacji epidemiologicznej doszło do uchwalenia i publikacji wielu nowych przepisów, które są odpowiedzią na zwiększające się potrzeby przedsiębiorców. Poniżej opisanych zostanie kilka zagadnień związanych z pomocą oferowaną przez państwo.

 

Pożyczka 5.000,00 zł

Pożyczka w kwocie 5.000,00 zł jest to forma bezzwrotnego wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wniosek o pożyczkę składa się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Po rozpatrzeniu wniosku wskazana powyżej kwota jest przelewana na konto firmowe osoby wnioskującej. Uzyskanie bezzwrotnego wsparcia warunkowane było złożeniem wniosku o umorzenie pożyczki po okresie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania. Jednakże zgodnie z art. 77 pkt 39) Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – tarcza 4.0, umorzenie pożyczki następuje z urzędu, pod warunkiem, że przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą. Wiedzę o tym fakcie urzędnicy posiadają z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne

Ubiegając się o dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, należy złożyć wniosek do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. We wniosku oraz załącznikach do niego należy wskazać szereg informacji, przykładowo: imię i nazwisko pracownika, jego PESEL i wykształcenie. Istotnym jest także to, że jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek do ZUS, to nie może on wnioskować o dofinansowanie na składki do ubezpieczenia społecznego. Dofinansowanie można otrzymać na maksymalnie 3 miesiące i po tym terminie należy złożyć formularz rozliczeniowy. Do prawidłowego wypełnienia formularza rozliczeniowego niezbędne są listy płac, albowiem to z nich wynika, jakie wynagrodzenie otrzymał pracownik i czy przedsiębiorca powinien jakąś kwotą zwrócić.

 

Polski Fundusz Rozwoju

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa do dnia 31 lipca 2020 r. mogły ubiegać się o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. Program ten zakładał, że wskazani przedsiębiorcy przy pomocy bankowości elektronicznej i spełnieniu wymaganych kryteriów mogą składać wnioski o częściowo bezzwrotne środki. Kwota wsparcia wyliczana była w oparciu o skalę spadku przychodu, bazową kwotę subwencji oraz liczbę zatrudnionych pracowników (mikroprzedsiębiorcy). Otrzymać można było od 12.000,00 zł do 324.000,00 zł. W przypadku małych oraz średnich przedsiębiorców kwota wsparcia wyliczana była procentowo w relacji do poziomu przychodu w 2019 r. oraz spadku przychodów w związku z COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Regulamin przyznawania subwencji zakłada umorzenie przyznanych środków na poziomie 25% lub więcej – po spełnieniu dodatkowych kryteriów docelowo przedsiębiorca może zachować 75% całkowitej subwencji. Pozostała część subwencji musi zostać zwrócona w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach. Wymaga podkreślenia, że do 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorca, który uzyskał subwencję, zobowiązany jest dostarczyć do swojego banku podpisane: dokument potwierdzający umocowanie do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy o udzielnie subwencji, oraz oświadczenie o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia umowy o udzielenie subwencji.

 

Obecnie funkcjonują jeszcze inne formy wsparcia, np. pożyczki z funduszy europejskich. Każdą otrzymaną pomoc należy skrupulatnie dokumentować, albowiem właściwe organy mają czas aż do 2025 lub 2026 roku na dokonanie kontroli ich wydatkowania.

 

Radca Prawny Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7

63-300 Lenartowice

tel. 537-978-473

 

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu Gifts Journal Polska. Do pobrania TUTAJ.