Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wspania³e wieœci z Fruit of the Loom!

28.05.2015

 

 

www.fruitoftheloom.pl Fruit of the Loom
Facebook Twitter Youtube Pinterest Linkedin
Koszulka Original ~ Teraz w ~ 9 nowych, jasnych kolorach

 

Wyzwoliliœmy nawet wiêcej kolorów
w naszej koszulce Original

Wspania³e wieœci z Fruit of the Loom! Mamy 9 dodatkowych kolorów w naszej wyj¹tkowej koszulce Original, daj¹cej wiêcej mo¿liwoœci wyboru ni¿ przedtem.

Wybierz z jasnych, wakacyjnych kolorów takich jak Lime, Fuchsia, czy Azure Blue, doskona³ych dla Twoich akcji promocyjnych w bie¿¹cym sezonie.

Co wiêcej, nasza koszulka Original, jest wyprodukowana przy u¿yciu przêdzy BELCORO® która daje czystsz¹, bardziej stabiln¹ powierzchniê dekoracji a wyj¹tkowa tkanina zwiêksza ³atwoœæ przyswajania nadruku.

Kliknij aby dowiedzieæ siê wiêcej o naszej koszulce Original
PicsPics

 

Dla koloru, mo¿liwoœci wyboru i jakoœci, wybierz orygina³

U¿ywamy jedynie bardzo dobrych, przyjaznych œrodowisku barwników odzie¿y aby uzyskaæ doskona³¹ trwa³oœæ kolorów. Zapewnia to ci¹g³oœæ kolorów ka¿dego roku i ka¿dej partii towaru.

  Kolor na ka¿d¹ okazjê

Z tak wspania³¹ gam¹ jasnych i bardziej naturalnych odcieni, koszulka Original jest idealnym wyborem ze wzglêdu na kolor którego poszukujesz. Znajdziesz swój ulubiony w kolekcji Fruit of the Loom.

 

Kliknij tutaj, aby umówiæ siê na wizytê naszego zespo³u sprzeda¿y
Wrap logo The Fruit Code logo Confidence in textiles logo No child or forced labour logo

www.fruitoftheloom.pl