Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wrzeœniowe wydanie RemaTV Flesz

20.09.2017

W RemaTV Flesz s¹ prezentowane wybrane, najwa¿niejsze wydarzenia w bran¿y reklamowej i poligraficznej. Co znajdziecie Pañstwo we wrzeœniowym wydaniu?

Labelexpo Europe to odbywaj¹ce siê w Brukseli najwiêksze w Europie miêdzynarodowe targi etykiet. Wœród wystawców targów bêd¹ najwa¿niejsi producenci i dystrybutorzy z sektora etykietowego. Mo¿na bêdzie poznaæ oferty najlepszych firm z tej bran¿y: producentów maszyn drukuj¹cych, papieru i folii, dostawców rozwi¹zañ do druku cyfrowego i flekso, urz¹dzeñ do finishingu, producentów etykiet i opakowañ. Podczas imprezy zwiedzaj¹cy bêd¹ mieli szansê uczestniczyæ w pokazach nowych technologii, nowych maszyn i materia³ów etykietowych oraz opakowaniowych. Podczas tego wydarzenia nie zabraknie wystawców z Polski. Targi odbêd¹ siê w dniach od 25 do 28 wrzeœnia w halach kompleksu Brussels Expo.

W paŸdzierniku po raz siódmy przedstawiciele nauki, biznesu i samorz¹du spotkaj¹ siê w stolicy Œl¹ska podczas najwiêkszego w Europie wydarzenia poœwiêconego firmom sektora MŒP Trzydniowy cykl debat, spotkañ, warsztatów i wydarzeñ towarzysz¹cych jak co roku przyci¹ga do Katowic tysi¹ce goœci z ca³ej Polski, Europy i z dalszych zak¹tków œwiata.
Siódma edycja Kongresu bêdzie prowadzona pod has³em przewodnim „Uwolniæ biznes!”, które stanowi wielop³aszczyznowy postulat przedsiêbiorców, wyra¿aj¹cy gotowoœæ do zmiany prawa, postaw przedsiêbiorczoœci, otwarcia siê na nowe technologie oraz ekspansjê zagraniczn¹. Sesje panelowe i warsztaty obejm¹ 10 bloków tematycznych. Przedsiêbiorcy, naukowcy i samorz¹dowcy rozmawiaæ bêd¹ m.in. O innowacyjnoœci w zarz¹dzaniu, prawie i podatkach, rynku pracy i edukacji czy finansowaniu MŒP. Wiêcej informacji na stronie Kongresu

Jubileusz 5 lecia istnienia obchodzi firma Sim Ko³o Sp. Z o.o. z Ko³a, która wyros³a z firmy Sim Iwona Sosnowska-Walczak. Spó³ka zajmuje siê produkcj¹, importem, profesjonalnym znakowaniem oraz dostaw¹ artyku³ów reklamowych. Jako firma z tradycjami, prê¿nie rozwijaj¹ca siê i stosuj¹ca nowoczesne rozwi¹zania zapewniaj¹ kompleksow¹ obs³ugê: od projektu – poprzez realizacjê – do produktu finalnego. W ofercie firmy Sim Ko³o znajd¹ Pañstwo m.in. torby na zakupy, smycze reklamowe, galanteria skórzana, odzie¿ reklamowa,ceramika reklamowa, s³odycze reklamowe. Firma œwiadczy równie¿ us³ugi profesjonalnego znakowania: grawer, haft, t³oczenie, sublimacja czy sitodruk.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w podatku dochodowym. Zmiany dotycz¹ przede wszystkim limitów odliczania kosztów uzyskania przychodów dla us³ug tzw. niematerialnych, czyli m.in. doradztwo, ksiêgowoœæ czy korzystanie ze znaków towarowych. Plany te oznaczaj¹ powa¿ne problemy dla bran¿y reklamowej. Oznacza to, ¿e us³ugi reklamowe bêd¹ dro¿sze nawet o 19 proc. Tak drastyczna podwy¿ka mo¿e wi¹zaæ siê z koniecznoœci¹ rezygnacji z reklamy nawet przez du¿e przedsiêbiorstwa.
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie wymienionych zmian bez konsultacji z podmiotami, których one bezpoœrednio dotycz¹. W zwi¹zku z powy¿szym Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych wystosowa³a list do Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, w którym prosi o zaniechanie wprowadzenia planowanych zmian i mo¿liwoœæ wyra¿enia swojej opinii.

Wiêcej wartoœciowych materia³ów na www.rematv.pl.