Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wrzeœniowa kampania reklamowa

14.06.2016

Czwarta edycja wrzeœniowych imprez bran¿owych OneDay Roadshow ponownie w miêdzynarodowej „obsadzie”. Na trasie dystrybutorów, producentów i przedstawicieli agencji reklamowych, po raz drugi z rzêdu, pojawi siê Berlin. Po przerwie, jednodniowe „targi” odbêd¹ siê w stolicy Dolnego Œl¹ska, Wroc³awiu.

Obecnoœæ stolicy Niemiec i powrót na trasê OneDay Roadshow Wroc³awia to niew¹tpliwie wielkie wydarzenia zbli¿aj¹cej siê wielkimi krokami imprezy. Reklama „wyruszy” w drogê 5. wrzeœnia w Warszawie. To ju¿ tradycja, ¿e najwiêksze polskie miasto ma okazjê goœciæ specjalistów z bran¿y jako pierwsze. Tym razem gospodarzem reklamowego spotkania bêdzie Hotel Sound Garden. Dogodna lokalizacja (ul. ¯wirki i Wigury) – na trasie pomiêdzy Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina, a œcis³ym centrum stolicy – sprawia, ¿e sala konferencyjna zape³ni siê zwiedzaj¹cymi. Ju¿ w ubieg³ym roku na ODS w Warszawie pojawi³a siê rekordowa liczba 300 goœci. Jak pokazuj¹ statystyki, takim wynikiem mog¹ pochwaliæ siê tylko najwiêksze jednodniowe imprezy wystawiennicze w Europie.

Dzieñ po wizycie w Warszawie przedstawiciele agencji reklamowych, importerzy i dystrybutorzy upominków spotkaj¹ siê w Poznaniu (6. wrzeœnia). Po raz kolejny „aren¹” g³ówn¹ OneDay Roadshow bêdzie Novotel. Podobnie jak w przypadku stolicy, o wyborze przez organizatorów w³aœnie tego miejsca zadecydowa³o jego doskona³e po³o¿enie. Zreszt¹ ca³y cykl wrzeœniowych imprez odbywaæ siê bêdzie w profesjonalnie wyposa¿onych hotelach o najwy¿szym standardzie biznesowym, w doskona³ych lokalizacjach. To z kolei jest gwarancj¹ komfortu, tak potrzebnego do prowadzenia wa¿nych rozmów handlowych.

Kolejnym przystankiem na trasie wrzeœniowego „touru” bêdzie stolica Niemiec. Nic dziwnego, bo ubieg³oroczna wizyta w Berlinie okaza³a siê wielkim sukcesem. Tamtejsi przedsiêbiorcy zachwyceni byli ofert¹ g³ównie polskich producentów i dystrybutorów upominków reklamowych. Na tak wymagaj¹cym rynku i przy tak ogromnej liczbie podobnych imprez wystawienniczych to niew¹tpliwe osi¹gniêcie. Polscy wystawcy chwaleni byli nie tylko za atrakcyjne cenowo produkty czy us³ugi, ale tak¿e za doskona³¹ jakoœæ ich wykonania. Wszystko wskazuje na to, ¿e wizyta w hotelu Steigenberger oka¿e siê du¿ym bran¿owym wydarzeniem.

W czwartek 8. wrzeœnia OneDay Roadshow powróci do naszego kraju. Bêdzie to powrót spektakularny, bo po krótkiej nieobecnoœci na trasie „reklamy w drodze” pojawi siê stolica Dolnego Œl¹ska. Wroc³aw od wielu lat uwa¿any jest za jeden z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê oœrodków bran¿owych w kraju. Ostatnim miejscem spotkania podczas 4. edycji ODS bêdzie Chorzów i goœcinne progi hotelu Arsenal Palace (9. wrzeœnia).

Organizator spodziewa siê rekordowej liczby goœci i to nie tylko ze wzglêdu na wzrost w stosunku do poprzedniego roku liczby odwiedzanych oœrodków. Cykl jednodniowych imprez targowych sta³ siê ostatnimi laty bardzo popularny, bo pozwala na budowanie bezpoœrednich relacji pomiêdzy producentem, dystrybutorem i importerem produktów reklamowych, a przedsiêbiorc¹. Sama idea organizacji takich imprez wykracza poza ramy sztywnych spotkañ biznesowych. Prezentacja oferty w mniejszym gronie stwarza przyjazn¹ atmosferê, która umo¿liwia ³atwe dotarcie do zainteresowanych klientów. Zapraszamy do wziêcia udzia³u w tym wyj¹tkowym cyklu i do œledzenia strony www.onedayshow.pl, na której pojawiaæ siê bêd¹ szczegó³y naszej imprezy.

Do zobaczenia na trasie! wiêcej na www.onedayshow.pl