Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wroc³aw znów na mapie ODS

09.09.2016

A¿ trudno uwierzyæ, ¿e to ju¿ prawie koniec tegorocznych spotkañ specjalistów bran¿y reklamowej podczas OneDay Roadshow. Dziœ wystawcy powrócili do Polski, a konkretnie na Dolny Œl¹sk i do hotelu Ibis Style. Na pewno jednym z g³ównych czynników, który spowodowa³ du¿e zainteresowanie prezentuj¹cych oferty i odwiedzaj¹cych, by³ fakt, ¿e wyj¹tkowa w naszych warunkach impreza wystawiennicza powróci³a do Wroc³awia po niemal trzech latach przerwy. Prezentacja dokonañ bran¿owych, konkretne rozmowy biznesowe to jedno, ale organizator jednodniowych spotkañ, tak jak i w innych miastach, przygotowa³ niespodzianki. Uczestnicy wydarzenia korzystali z nich niezwykle chêtnie. Wielu z nich postanowi³o wczeœniej potwierdziæ swoj¹ wizytê w hotelu Ibis przy pomocy rejestracji on-line – a dziêki temu wzbogaciæ swoj¹ kolekcjê o jedn¹ z pozycji ksi¹¿kowych proponowanych przez Bibliotekê Biznesu firmy GJC Inter Media. Dwie korzyœci w jednym, czyli wygodna i szybka rejestracja on-line i upominek do wyboru (np. w formie przydatnej ksi¹¿ki) spotka³y siê z du¿ym zadowoleniem ze strony uczestników ODS. Nie brakowa³o takich, którzy od razu po zakoñczonym evencie zapowiedzieli wizytê w Multikinie, choæ ufundowane bilety zachowuj¹ wa¿noœæ do koñca roku. No có¿, nie sam¹ prac¹ ¿yje bran¿owiec… Niektórzy wybrali ksi¹¿kê, a inni relaks w kinie. A ju¿ jutro zakoñczenie OneDay Roadshow 2016.