Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Witamy Wiedeñ

15.03.2016

Nie mieliœmy w¹tpliwoœci, ¿e i w tym roku Wiedeñ nas nie zawiedzie. Stolica Austrii nie tylko zachwyci³a alpejskim klimatem i przepiêkn¹ architektur¹, ale przede wszystkim zgromadzi³a pasjonatów reklamowych nowoœci.

Tego dnia w hotelu ARCOTEL Wimberger Wienna swoj¹ ofertê zaprezentowali wystawcy m.in. z Czech, Austrii, Niemiec, Belgii, Estonii, Francji, Wêgier, W³och, S³owacji, Ukrainy i Polski.

Wiêcej na www.onedayshow.eu