Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Witamy w przysz³oœci z J.Harvest&Frost!

12.11.2017

Nadesz³a chwila na któr¹ czekali wszyscy na co dzieñ nosz¹cy koszule. W stroju businessowym najwiêkszym wyzwaniem jest wygl¹daæ nienagannie przez ca³y dzieñ. Zgniecenia, plamy – to najbardziej irytuje, a niestety, przydarza siê wszystkim. Œwiadoma tych problemów marka J.Harvest&Frost od pocz¹tku istnienia skoncentrowa³a siê na tworzeniu odzie¿y doskona³ej jakoœciowo i wygodnej. Prace na Lini¹ Black Bow – ca³kowicie plamoodporn¹ i „never iron” trwa³y ponad 3 lata, jednak uda³o siê! Koszula uszyta z nanomateria³u, poddana specjalnej obróbce jest prawdziwie niegniot¹ca, i dos³ownie odpycha plamy – co mo¿na zobaczyæ na filmach promuj¹cych produkt m.in. TUTAJ.

Markê J.Harvest&Frost w Polsce dystrubuuje TEXET Poland, zajmuj¹cy siê równie¿ dystrybucj¹ m.in. odzie¿y reklamowej James Harvest, odzie¿y roboczej Projob oraz upominków reklamowych Sagaform.