Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Witamy w doborowym towarzystwie

10.05.2016

Roœnie grono firm, które przyst¹pi³y do programu „Solidni w Biznesie”. Niedawno naszym nowym partnerem zosta³ „Solaron”i „koszulkowo.com”. O „Solidnych” wspominaliœmy wielokrotnie, tym bardziej cieszy fakt, ¿e jego zalety doceni³y tak prê¿ne na rynku upominków reklamowych przedsiêbiorstwa.

Firma Solaron dzia³a od 2007 roku i zajmuje siê produkcj¹ wysokiej jakoœci wyrobów metalowych jak spinki do mankietów, pinsy, medale, ordery, naszywki haftowane czy okolicznoœciowe upominki reklamowe. Wyroby Solarona charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoœci¹ zarówno u¿ytych do produkcji materia³ów jak i starannymi i terminowym wykonaniem. Producent ze Szczecinka ka¿de zamówienie traktuje indywidualnie i elastycznie podchodzi do wszelkich sugestii klienta.

 

Tak samo, choæ w innym sektorze bran¿y reklamowej, dzia³a koszulkowo.pl. Jak sama nazwa wskazuje prawdziwym konikiem firmy spod Bia³egostoku jest wszystko, co wi¹¿e siê z odzie¿¹. Od materia³u z której jest wykonana, krój i kolor, po wzory i techniki nadruku. Dysponuj¹ce w³asn¹ szwalni¹ przedsiêbiorstwo jest w stanie zrealizowaæ ka¿de zamówienie. To dziêki tym zaletom obie firmy osi¹gaj¹ na rynku bran¿owym spore sukcesy. Mi³o nam goœciæ wœród „Solidnych”.

wiêcej o programie na www.swb-partners.com