Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Witamy wœród „Solidnych”

11.09.2014

Zaufanie i wiarygodnoœæ stanowi¹ najwiêksze wartoœci programu „Solidni w Biznesie”. Dziêkujemy w tym miejscu firmom, które w poprzednim kwartale zdecydowa³y siê na kontynuacjê cz³onkostwa, a tak¿e tym, które do³¹czy³y do grona firm programu.

 

Program „Solidni w Biznesie” to nie tylko bezpieczeñstwo we wzajemnych kontaktach handlowych, to tak¿e niew¹tpliwy wzrost presti¿u na rynku bran¿owym. Zarówno nowi, jak i wieloletni partnerzy programu bêd¹ mieli okazjê do spotkania i wymiany doœwiadczeñ podczas najwiêkszych targów bran¿owych w Europie Œrodkowej – RemaDays 2015. Tym razem tradycyjne œniadanie „Solidnych w Biznesie” odbêdzie siê 3. dnia targów, tj. 6.02.2015 r. Nie jest to przypadek, poznamy bowiem zwyciêzców konkursów na katalog i produkt roku, a partnerzy programu jako pierwsi poznaj¹ zwyciêskie produkty Gifts of the Year 2015.