Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Witamy Nowych Cz³onków PIAP

21.12.2016


W ostatnim kwartale br. szeregi Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych wzmocni³o 4 nowych Cz³onków. S¹ to firmy: Modern Forms Marcin Bosek, MJM Company Sp. z o.o., Reklamowe24 oraz Cartamundi Polska Sp z o.o..


Modern Forms – producent medali i statuetek

Jak podkreœla firma Modern Forms, jej g³ówn¹ dewiz¹ jest tworzenie, a nie odtwarzanie. Stawia na kreatywnoœæ, innowacyjnoœæ i indywidualne podejœcie do Klienta. – Tylko tak mo¿na stworzyæ za ka¿dym razem rzeczy niepowtarzalne, niezwyk³e, w pe³ni wyj¹tkowe. Firma to zgrany i ambitny zespó³, który dba o jakoœæ, zadowolenie i satysfakcjê Klientów, dlatego nieustannie wprowadza nowe rozwi¹zania i oryginalne produkty. Stawia sobie wiele celów, jeden z nich to ci¹g³y rozwój i udoskonalanie oferty. – mówi Marcin Bosek, CEO Modern Forms. – To nieustanna potrzeba rozwijania siê, pasja tworzenia nowych rozwi¹zañ, innowacji oraz produktów, któr¹ ci¹gle w sobie podsycamy, pielêgnujemy. To g³ód wyzwañ, który napêdza nas do dzia³ania i motywuje do szukania nowych mo¿liwoœci i dlatego miêdzy innymi chêæ przyst¹pienia do PIAP – podkreœla Marcin Bosek.


MJM – dystrybutor odzie¿y sportowej

Firma MJM przez wiele lat poszukiwa³a rozwi¹zañ, które bêd¹ dostosowane do potrzeb ludzi aktywnych sportowo i turystycznie. Marka Bee2  powsta³a  z po³¹czenia  pasji uprawiania sportu  oraz innowacji. – W dobie XXI wieku mo¿emy zaoferowaæ Pañstwu rozwi¹zania, które nie tylko kusz¹ piêknym   wygl¹dem  ale te¿ s¹ bardzo  funkcjonalne. Wszystkie  nasze produkty maj¹ u³atwiaæ  ¿ycie  u¿ytkownikom – mówi Justyna Skoczeñ z firmy MJM. Marka Bee2  skierowana jest  dla  agencji reklamowych oraz do dystrybutorów artyku³ów  reklamowych, produkty maj¹  uzupe³niæ ofertê  katalogow¹. Jak zapewnia firma, dziêki indywidualnemu  podejœciu do ka¿dego  zapytania  jest w stanie  wykonaæ    produkty w dowolnej kolorystyce ju¿ od  5 sztuk. 


Reklamowe24 – agencja reklamowa

Reklamowe24 powsta³o w 2007 r. z inicjatywy Micha³a Niewiadomskiego i Micha³a Maciejewskiego. Firma specjalizuje siê w sprzeda¿y gad¿etów reklamowych przygotowanych zgodnie z wizj¹ klientów. Reklamowe24 mo¿e pochwaliæ siê du¿ym doœwiadczeniem i zgranym zespo³em pracowników. Oferta gad¿etów jest stale powiêkszana i dostosowywana do potrzeb zleceniodawców. Specjaliœci ds. obs³ugi klientów oraz graficy s¹ w sta³ym kontakcie z Klientami, precyzyjnie realizuj¹c zamówienia. O rzetelnoœci przedsiêbiorstwa œwiadcz¹ liczne referencje oraz certyfikaty.– Nasze miejsce, jako firmy oferuj¹cej us³ugi najwy¿szej jakoœci w bran¿y artyku³ów reklamowych, jest w PIAPie. Cieszymy siê mog¹c zasiliæ grono rzetelnych, godnych polecenia przedsiêbiorstw zrzeszonych w Izbie –mówi Gabriela Niewiadomska, Cz³onek Zarz¹du i Dyrektor Sprzeda¿y w firmie Reklamowe24.


Cartamundi – producent gier planszowych

Cartamundi jest miêdzynarodow¹ rodzin¹ producentów gier planszowych, kart do gry i gier karcianych, ale nie tylko. Cartamundi to równie¿ profesjonalni konsultanci, którzy doradz¹ Tobie i Twojej firmie rozwi¹zania promocyjne oraz marketingowe, które sprawdzaj¹ siê ju¿ w firmach na ca³ym œwiecie. Obecnie firma Cartamundi jest  najwiêkszym producentem i dystrybutorem kart do gry i gier planszowych na œwiecie. Jaki jest nasz sekret? Wykwalifikowana kadra, która przek³ada swoje doœwiadczenie oraz pasjê do ka¿dej gry jak¹ produkujemy. Przes³aniem firmy jest codzienne dzielenie siê magi¹ wspólnej gry z naszymi pracownikami oraz klientami.- Do PIAP przystêpujemy z nadziej¹ na dalszy rozwój oraz kontakty z ciekawymi firmami, których równie¿ ambicja jest byæ coraz lepszymi w bran¿y reklamowej.To równie¿ znakomita okazja na pokazanie naszej firmy z jak najlepszej strony oraz pokazanie szerszej publicznoœci naszych nietuzinkowych produktów  – mówi Robert G¹siorek specjalista ds. promocji i kampanii lojalnoœciowych Cartamundi Polska.Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl


Kontakt dla mediów: Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426