Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wiosna = Bluzy = L-Shop-Team

30.03.2017


W L-Shop-Team s¹  a¿ 363 wiosenne bluzy do wyboru, w tym produkty nowych marek Independent Apparel i Burnside Apprel.

Marki te ju¿   znalaz³y grono zainteresowanych, bo oferuj¹ produkty inne ni¿ typowe artyku³y promocyjne – jest tu kratka, moro, melan¿.

Burnside Apparel to marka dostêpna tylko w ofercie L-Shop-Team, oferuje koszule w kratkê, kurtki moro, kolorowe bluzy, wygodne spodenki kapielowe. Ta amarykañska marka wkroczy³a w tym roku na rynek europejski  z odzie¿¹ fashion dla ludzi chc¹cych siê wyró¿niaæ.

Marka Independent Apparel to jednym s³owem bluzy,  a w kilku s³owach: modne kroje, ³adne kolory, miêkkie materia³y, które  z pewnoœci¹ swoimi detalami skusz¹ niejednego klienta. Wszystkie bluzy dostêpne u dystrybutora L-Shop-Team nadaj¹ sie do znakowania

www.l-shop-team.pl