Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wiosn¹ 2015 roku ruszaj¹ kolejne Spotkania Regionalne PIAP- tym razem PIAP zaprasza do Gdyni i Katowic.

04.03.2015

Wiosn¹ 2015 roku ruszaj¹ kolejne Spotkania Regionalne PIAP- tym razem PIAP zaprasza do Gdyni i Katowic.


Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych postanowi³ równie¿ w 2015 roku kontynuowaæ tradycjê spotkañ regionalnych z Cz³onkami Izby oraz potencjalnymi zainteresowanymi dzia³aniami podejmowanymi przez PIAP firmami z bran¿y artyku³ów promocyjnych.
W spotkaniach wezm¹ udzia³ eksperci z ro¿nych dziedzin – uczestnicy bêd¹ mogli zasiêgn¹æ specjalistycznej porady eksperta, który bêdzie goœciem spotkania.

Na spotkania regionalne PIAP zostan¹ zaproszeni Cz³onkowie PIAP – dostawcy artyku³ów reklamowych oraz agencje reklamowe, jak równie¿ firmy bran¿owe, nie bêd¹ce Cz³onkami stowarzyszenia.

G³ównym celem Spotkañ Regionalnych PIAP ma byæ poznanie aktualnych bie¿¹cych problemów rynku artyku³ów promocyjnych, uzyskanie informacji w jaki sposób Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ma odegraæ rolê w rozwi¹zaniu bie¿¹cych wa¿nych problemów bran¿y. Wa¿nym celem jest równie¿ integracja bran¿y i wzajemne poznanie siê.

Na najbli¿szych spotkaniach w Gdyni i Katowicach uczestnicy bêd¹ mogli zasiêgn¹æ profesjonalnej opinii ekspertów – w Gdyni goœciæ bêdziemy Jacka Czarnowskiego – trenera biznesu, konsultanta i coacha, natomiast w Katowicach zapraszamy na spotkanie z dr.Tomaszem Bagdziñskim doktorem nauk prawnych, adwokatem – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.


Spotkanie Regionalne PIAP Gdynia 17.03.2015:
Prelegent: Jacek Czarnowski – Mened¿er od 1993 roku zwi¹zany ze sprzeda¿¹ i marketingiem. Przez ponad 15 lat pe³ni³ stanowiska dyrektora sprzeda¿y lub dyrektora marketingu  miêdzy innymi na rynku FMCG i rynku mody (firmy Kamis, Fazer, czy Atlantic). Zajmowa³ siê tak¿e tworzeniem i sprzedawaniem konceptów franczyzowych. Absolwent geografii i studiów MBA na Uniwersytecie Gdañskim. Ukoñczy³ tak¿e Akademiê Coachingu Biznesowego. Licencjonowany trener i konsultant Sandler Training – œwiatowego lidera w zakresie projektów szkoleniowo-doradczych dotycz¹cych sprzeda¿y i zarz¹dzania sprzeda¿¹.
Tematyka spotkania: Jak skutecznie zarz¹dzaæ zespo³em sprzeda¿owym?

Najczêstsze k³opoty mened¿erów sprzeda¿y?
Ró¿nice w podejœciu do procesu sprzeda¿y miêdzy mened¿erem a handlowcem i wynikaj¹ce st¹d straty na efektywnoœci?
Kluczowe elementy procesu sprzeda¿y – jak je identyfikowaæ.
Jak zapewniæ firmie sta³¹ efektywnoœæ sprzeda¿ow¹?

 


Spotkanie Regionalne PIAP Katowice 23.03.2015:
Prelegent:
dr.Tomasz Bagdziñski,  doktor nauk prawnych , adwokat. Absolwent wydzia³u prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego. Stypendysta z okresu studiów na Katholieke Universtiteit Leuven w Belgii oraz Catholic Univeristy of America w Stanach Zjednoczonych. Swoj¹ karierê zawodow¹ rozpoczyna³ w 1998 r. od pracy jako sta¿ysta (law clerk) w kancelarii Hogan&Hartson LLP w Waszyngtonie, nastêpnie pracowa³ w warszawskim biurze kancelarii Allen&Overy i jako In-house w Telekomunikacji Polskiej S.A.,od 2012 roku prowadzi kancelariê adwokack¹. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (Wydzia³ Zarz¹dzania) Uniwersytetu Warszawskiego, American Bar Association oraz International Competition Network.

Tematyka Spotkania: Nowa ustawa o prawach konsumenta, zmiany w ustawie o prawie telekomunikacyjnym od 25 grudnia 2014 roku w zakresie w jakim dotycz¹ bran¿y reklamowo-promocyjnej. Czy B2B jest objêty zakresem ustawy i w jakim zakresie? Na jakich zasadach po 25 grudnia 2014 roku mo¿na dzwoniæ z ofert¹ handlow¹ do potencjalnych klientów? Na te i inne pytania odpowie dr. Tomasza Bagdziñski.


Harmonogram najbli¿szych spotkañ, na które ju¿ dzisiaj Pañstwa zapraszamy:


Gdynia 17 marca 2015 godzina 11.00
Siedziba Rosnowski Gift Sp.z o.o., ul. Chwarznieñska 142 D, 81-602 Gdynia
WSKAZÓWKI DOJAZDU

z ramienia Zarz¹du PIAP udzia³ wezm¹:
Maciej Dembiñski – Cz³onek Zarz¹du PIAP
Edyta Lisowska– Cz³onek Zarz¹du PIAP


Katowice 23 marca 2015 godzina 11.00
Focus Hotels Katowice Chorzów, ul. Armii Krajowej 15, 41-506 Chorzów
WSKAZÓWKI DOJAZDU

z ramienia Zarz¹du PIAP udzia³ wezm¹:
Edyta Lisowska– Cz³onek Zarz¹du PIAP
Artur Ogieg³o – Cz³onek Zarz¹du PIAP
Katarzyna Wojniak – Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP


Serdecznie zapraszamy !


Czekamy na Pañstwa zg³oszenia i potwierdzenia udzia³u w wydarzeniu:
Biuro Zarz¹du PIAP: biuro@piap-org.pl, tel.791 354 426 Kontakt: Katarzyna Wojniak
Udzia³ w wydarzeniu jest bezp³atny.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426