Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wilk Elektronik – inwestycja w technologie przysz³oœci

18.10.2013

Wilk Elektronik – inwestycja w technologie przysz³oœci

 

W jubileuszowy, 10 rok istnienia polskiej marki pamiêci GOODRAM, jej producent, Wilk Elektronik SA mo¿e nie tylko pochwaliæ siê coraz mocniejsz¹ pozycj¹ swojej marki na rynku, ale tak¿e inwestycjami w najbardziej zaawansowane technologie produkcji. Jako dostawcê nowoczesnej linii produkcyjnej Wilk Elektronik wybra³ œwiatowego lidera w dziedzinie rozwi¹zañ dla przemys³u elektronicznego , markê Panasonic.

 

W ramach wartej milion Euro inwestycji, na terenie nowoczesnej hali produkcyjnej polskiej firmy stanê³y jedne z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych maszyn do monta¿u powierzchniowego serii Panasonic NPM-D2. Co wiêcej, maszyny zakupione przez Wilk Elektronik SA bêd¹ pierwszymi tego typu zainstalowanymi przez Panasonic w Europie. „W procesie wyboru dostawcy naszej nowej linii produkcyjnej kierowaliœmy siê przede wszystkim jego zaawansowanym poziomem technologicznym” mówi Wies³aw Wilk, Prezes Wilk Elektronik SA. „W zakresie produkcji pamiêci GOODRAM podstawowym kryterium jest dla nas jakoœæ naszych produktów dlatego te¿ tak du¿¹ wagê przyk³adamy do inwestycji w najlepsze na rynku innowacyjne rozwi¹zania technologiczne” dodaje Prezes Wilk Elektronik. Panasonic jest obecnie liderem sprzeda¿y maszyn do monta¿u powierzchniowego (SMT) i mo¿e pochwaliæ siê najwiêksz¹ iloœci¹ wdro¿eñ na œwiecie. Niezawodnoœæ rozwi¹zañ technologicznych tej marki zosta³a potwierdzona ju¿ niejednokrotnie przez gigantów bran¿y IT .

„Wilk Elektronik to firma unikalna na skalê Europy nie tylko dlatego, ¿e jest jedynym producentem pamiêci w tym rejonie ale równie¿ z powodu zastosowanych technologii
i osi¹gniêtej pozycji rynkowej” mówi Motomichi Ohmura, Regionalny Dyrektor Sprzeda¿y Panasonic na rynek europejski.” W dziedzinie IT nawi¹zaliœmy ju¿ wspó³pracê
z producentami spoza kontynentu, ale w bran¿y komputerowej w Europie wspó³praca
z Wilk Elektronik jest dla nas pierwszym i jednoczeœnie strategicznym wdro¿eniem . Wdro¿ona inwestycja znacz¹co wp³ynie na poprawê wydajnoœci umo¿liwiaj¹c firmie b³yskawiczn¹ realizacjê nawet du¿ych zamówieñ. Rozbudowa linii produkcyjnej Wilk Elektronik jest spójna z przyjêt¹ przez polskiego producenta marki GOODRAM strategi¹ wzrostu sprzeda¿y i umocnienia pozycji rynkowej w zakresie produkcji pamiêci RAM jak i pamiêci USB skierowanych do agencji reklamowych.

 

Wiêcej na www.goodram.com