Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wielki

11.01.2016


Firma COLOP Polska przedstawia kolejny wysokiej jakoœci produkt, który idealnie sprawdzi siê przy stemplowaniu dzienników korespondencji, faktur czy delegacji. Zapoznajcie siê z MINI-datownikiem S120.

 

Piecz¹tka jest niewielkim, porêcznym oraz wytrzyma³ym automatem, które posiada standardow¹, 4 milimetrow¹ czcionkê. MINI-datownik mo¿e zawieraæ 1 z 3 wersji daty. Pierwsz¹ z nich jest polska (13.LIS.2015), jednak¿e na specjalnie zamówienie jest równie¿ mo¿liwa inna wersja jêzykowa np. angielska. W ofercie COLOP jest równie¿ dostêpna wersja cyfrowa daty (13.11.2015) oraz ISO (2015.11.13).

 

MINI-datownik jest równie¿ dostêpny z 5 ró¿nymi kolorami odbiæ: niebieskim, czerwonym, czarnym, fioletowym oraz zielonym. Dziêki temu mo¿esz go dobraæ idealnie do zastosowania.

 

Automat zbudowany jest z tworzywa ABS co czyni go trwa³ym oraz wytrzyma³ym, wiêc nie musisz martwiæ siê o jego stabilnoœæ. Ponadto, automat zawiera a¿ 12 roczników na taœmie, dlatego bêdzie Ci s³u¿y³ przez wiele lat, Jego konstrukcja sprawia, ¿e w prosty sposób mo¿esz zmieniæ datê, jednoczeœnie nie brudz¹c sobie d³oni.

 

MINI-datownik jest równie¿ dostêpny w wersji ekologicznej – GREEN LINE. Skierowany do osób, które popieraj¹ ochronê œrodowiska, a tak¿e s¹ w³aœcicielami firm zwi¹zanych
z bran¿¹ ekologiczn¹.

 

Wiêcej informacji:

Magdalena Fija³kowska

Specjalista ds. Marketingu

@: marketing@colop.pl

tel.: 32 388 70 63

www.colop.pl