Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wielka Ksiêga Reklamy i Poligrafii w wersji elektronicznej

08.03.2017

Podczas targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2017 do r¹k wystawców i zwiedzaj¹cych trafi³a Wielka Ksiêga Reklamy i Poligrafii. 12 tysiêcy egzemplarzy w formie drukowanej, to prawdziwe kompendium wiedzy bran¿owej.

 

Charakter Ksiêgi polega na tym, ¿e ³¹czy w sobie zarówno zalety reklamy prasowej jak i podrêcznej bazy danych. Zaproponowany podzia³ na kategorie produktowe doskonale sprawdza siê jako Ÿród³o cennej informacji.

Reklamodawca udostêpnia bardzo praktyczne informacje dziêki którym mo¿liwe jest sprawne nawi¹zanie szybkiego kontaktu. Ka¿da firma publikuje równie¿ informacje o dystrybuowanych przez siebie markach oraz produktach. Wyszukiwarki pozwalaj¹ precyzyjnie odnaleŸæ poszukiwane firmy.


Kliknij tutaj, aby zobaczyæ katalog w formie elektronicznej.