Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wieczór Bran¿owy PIAP staje siê ju¿ tradycj¹

22.01.2016


Ju¿ 17-tego lutego br. w Warszawie w restauracji Warszawski Dzieñ Wine Room ju¿ po raz trzeci odbêdzie siê wieczór bran¿owy Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.
Spotkanie ma na celu integracjê przedstawicieli firm cz³onkowskich PIAP.Mam wra¿enie, ¿e wieczór bran¿owy PIAP zapisa³ sie ju¿ na sta³e w harmonogramie spotkañ wiêkszoœci cz³onków Izby. Spotkanie przebiegaj¹ce w atmosferze rozmów przy lampce dobrego winna i mi³ej dla ucha muzyce w tle, przypad³o do gustu nie tylko cz³onkom naszej Izby, ale równie¿ sponsorom wydarzenia, o czym œwiadczy rosn¹ca frekwencja wœród obu wymienionych grup. Mi³o mi, ¿e formu³a spotkania, któr¹ wraz z Dyrektorem Biura Zarz¹du PIAP Katarzyn¹ Wojniak zaproponowa³yœmy, spotka³a siê z tak pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli firm zrzeszonych w PIAP- mówi  Magda Owczarska Wiceprezes PIAP.


Sponsorami – gospodarzami wydarzenia s¹ firmy: 12M Alicja W¹sowska, Axpol Trading Sp.z o.o. Sp.k., Brandfathers Group Sp.z o.o., CiTRON Europen USB Warehouse, Inspirion Polska Sp.z o.o.,
Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Macma Polska Sp.z o.o.,Mount Blanc Sp.z o.o.,RITF advnet Polska Sp.z o.o., Texet Poland Sp.z o.o. oraz Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych.


Wieczór bran¿owy PIAP to œwietna okazja do pog³êbienia istniej¹cych i nawi¹zania nowych relacji pomiêdzy agencjami reklamowymi a producentami i importerami zrzeszonymi w PIAP. Uczestnicy wydarzenia mog¹ w mi³ej atmosferze porozmawiaæ o aktualnych wydarzeniach bran¿owych oraz wys³uchaæ opinii przedstawicieli innych firm cz³onkowskich na temat sytuacji na rynku – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.


Podczas wieczoru bran¿owego PIAP m.in. odbêdzie siê uroczyste wrêczenie statuetek dla Jubilatów PIAP 2016 oraz dla firm uczestnicz¹cych w programie Gwiazdy PIAP 2015 i które zgodnie z zasadami programu otrzyma³y najwiêksz¹ liczbê pozytywnych komentarzy.


Po czêœci oficjalnej przyjdzie czas na relaks i rozmowy kuluarowe,na które przedstawiciele PIAP w imieniu swoim  oraz pozosta³ych sponsorów  serdecznie zapraszaj¹.


FOTORELACJA Z WIECZORU BRAN¯OWEGO PIAP 2015
VIDEORELACJA WIECZÓR BRAN¯OWY PIAP 2015

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów: Katarzyna Wojniak tel.+48 791 354 426, e-mail:biuro@piap-org.pl